direct naar inhoud van 5.1 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

5.1 Bedrijven en milieuzonering

5.1.1 Geurhinder

De wet Geurhinder en Veehouderij (verder kortweg Wgv genoemd) dient als toetsingskader voor de geurhinder. De Wgv bevat grenswaarden en afstanden voor geurbelasting.

Met behulp van de provinciale geoviewer en de agrarische milieuvergunningen uit 2009 zijn de agrarische bedrijven binnen een straal van 300 meter rondom het plangebied geïnventariseerd. Het gaat hierbij om één melkrundveehouderij op het adres Wooldseweg 111. Dit bedrijf heeft een omvang van 231 Nederlandse Grootte Eenheden (vergunning van 08-01-2009) en kan daarmee worden aangemerkt als een toekomstgerichte grondgebonden veehouderij. Op basis van onder andere het Reconstructieplan is het voor dit bedrijf niet mogelijk om te schakelen naar een intensieve veehouderij. De minimale afstand tussen het bedrijf (hierbij is de grens van het bouwperceel aangehouden) en een geurgevoelig object bedraagt op basis van de Wgv 50 meter.

De nieuwe bedrijfswoning die in dit plan mogelijk wordt gemaakt is een geurgevoelig object. Aan de minimale afstand van 50 meter tussen het geurgevoelige object en het agrarische bedrijf wordt echter ruimschoots voldaan (minimaal 150 meter). Het agrarische bedrijf vormt daarmee geen belemmering voor de nieuwe bedrijfswoning. Volgens het principe van de omgekeerde werking vormt de nieuwe bedrijfswoning ook geen beperking voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01_0007.png"