direct naar inhoud van 5.3 Luchtkwaliteit
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

5.3 Luchtkwaliteit

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, of kortweg Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang.

In het Besluit Niet In Betekenende Mate (verder kortweg NIBM genoemd) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. In dit plan wordt slechts één nieuwe woning mogelijk gemaakt en dit is ruimschoots onder de gestelde grens.

Het hergebruiken van bestaande gebouwen heeft geen invloed op de luchtkwaliteit. De Wooldseweg is de belangrijkste bron voor de luchtkwaliteit in het plangebied. De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van dit project is dusdanig klein dat nader onderzoek met betrekking tot de luchtkwaliteit niet noodzakelijk is

Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 WM). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Bij het onderhavige project is er geen sprake van dat de luchtkwaliteit “in betekende mate” wordt aangetast.