direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

Artikel 4 Recreatie

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;
 • b. verblijfsrecreatie;
 • c. bezoekerscentrum uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bezoekerscentrum';
 • d. horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca' en binnen bestaande bebouwing;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' een bedrijfswoning met een kantoorruimte, met dien verstande dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 bouwregels
4.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. het bebouwd oppervlak van het bouwperceel mag met maximaal 390 m2 toenemen ten opzichte van bestaand;
 • b. het bebouwd oppervlak ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - bezoekerscentrum' bedraagt maximaal 250 m2;
 • c. goothoogte maximaal 6,5 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 10 m;
 • e. de inhoud van accommodaties bedoeld voor verblijfsrecreatie bedraagt maximaal 300 m³ en het oppervlakte van deze accommodaties bedraagt maximaal 75 m²;
 • f. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³ en het oppervlakte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 150 m².
4.2.2

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 m.

4.3 afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2.1 onder e en f voor het vergroten van de oppervlakte en inhoud van een bedrijfswoning, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte mag met maximaal 20 m² worden uitgebreid;
 • b. de kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa dient gehandhaafd te blijven;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
4.4 specifieke gebruiksregels
4.4.1

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt verstaan een gebruik van accommodaties bedoeld voor verblijfsrecreatie ten behoeve van permanente bewoning. Verblijfsrecreatie is uitsluitend toegestaan door middel van bedrijfsmatige exploitatie.

4.4.2

Voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan slecht worden verleend indien sprake is van behoud, herstel en/of de ontwikkeling van (al dan niet in het verleden) aanwezige hoogteverschillen.