direct naar inhoud van Artikel 8 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

Artikel 8 Waarde - Cultuurhistorie

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige cultuurhistorische bebouwing.

8.2 bouwregels
8.2.1

In afwijking van de regels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming, mag een bouwwerk op de in artikel 8.1 bedoelde gronden slechts gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd, mits:

  • a. het uitwendig karakter van het bouwwerk in bestaande toestand niet wordt veranderd voor wat betreft de hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, de dakvorm, de nokrichting en de dakhelling alsmede de gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers;
  • b. overigens voldaan wordt aan het bepaalde in de bouwregels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming.
8.2.2

Het bepaalde in artikel 8.2.1 is niet van toepassing indien een vernieuwing en/of verandering plaatsvindt in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke monumentenverordening verleende vergunning.

8.3 afwijken van de bouwregels
8.3.1

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.2.1, indien toepassing van dit artikel zou leiden tot een onevenredige beperking van het gebruik van de gronden.

8.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.2.2 wordt niet eerder verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben ingewonnen van de adviescommissie op het gebied van cultuurhistorie.

8.4 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
8.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de in artikel 8.1 bedoelde bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

8.4.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het geheel of gedeeltelijk slopen dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende cultuurhistorische waarden van het bouwwerk en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

8.4.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 wordt niet verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben ingewonnen vaneen gemeentelijke adviescommissie op het gebied van cultuurhistorie.

8.4.4

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.4.1 is niet vereist voor:

  • a. andere-werken, die behoren tot het normale onderhoud en beheer;
  • b. andere-werken, die worden uitgevoerd in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 verleende vergunning;
  • c. andere-werken, die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.