direct naar inhoud van 2.1 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

2.1 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur

De ruimtelijke structuur van de Achterhoek wordt gekenschetst door het coulisselandschap op het plateau van Winterswijk, het rationeel verkavelde agrarisch middengebied, het landgoederenlandschap van de Graafschap, het IJssellandschap, de Oude IJsselzone en Montferland. De landschappelijke verschillen vormen de belangrijkste identiteitsdrager van de Achterhoek. De Achterhoek is opgebouwd uit een unieke lappendeken van historisch gegroeide (agrarische) cultuurlandschappen. Deze worden aan elkaar geregen door oost-west lopende beken en watergangen die hun weg zoeken van het hoger gelegen Winterswijks plateau naar de IJsselvallei. Hoewel veranderd door schaalvergroting en intensivering in de landbouw, rationalisering van waterlopen en uitbreidingen voor wonen en werken bij dorpen en steden, is het cultuurlandschap in de Achterhoek nog relatief authentiek. De kleinschaligheid van het landschap is karakteristiek met zijn grote verwevenheid van natuur, landbouw, woningbouw, industrie en recreatie. Het gevarieerde en authentieke landschap wordt vanwege de rust, ruimte, diversiteit en het groene karakter door velen als mooi bestempeld. De grote en kleine dorpen vormen het voor de Achterhoek zo karakteristieke kleinschalige landschap.

Het plangebied ligt op de overgang van het jonge heideontginningslandschap van het Vossenveld naar het oude hoevenlandschap van Ratum. Op de historische topografische kaart in figuur 2.1 is de langgerekte es ten noorden van de Rotweg fraai zichtbaar. In tegenstelling tot de open en relatief grootschalige structuur van de essen, lag het plangebied in een kleinschalig en besloten landschap dat de typische kenmerken van het kampenlandschap heeft: een dicht en kronkelig wegenpatroon, kleine door houtwallen omzoomde akkertjes en graslanden en verspreid liggende agrarische bebouwing.

Figuur 2.1: uitsnede uit de historische topografische atlas anno 1880, met het plangebied omcirkeld
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0006.png"

Ten zuiden van het plangebied ligt de Willinkbeek (de kronkellijn in figuur 2.1). Dit is een plateaubeek, welke zijn te vinden op het Oost-Nederland plateau (ten Oosten van de lijn Aalten-Eibergen) en is te beschouwen als een bijzonder type laaglandbeek. De Willinkbeek heeft de kwalificatie ‘Hoogst Ecologisch Niveau’ van bescherming (HEN-water) heeft. Dit is een waterkwalificatie die de Provincie Gelderland toekent en betekent dat alles gedaan moet worden om de natuurlijke situatie te behouden of herstellen. Daarnaast is het afkoppelen van hemelwater een duurzame oplossing en wordt de overlast bij de bron aangepakt. HEN-water heeft een bufferzone van 15 meter. De aan de andere zijde van de langgerekte es gelegen Ratumsebeek heeft dezelfde status.

Zoals uit de historisch-geografische waarderingskaart in figuur 2.2 blijkt, heeft het plangebied een hoge waardering (rood). Deze hoge waardering geldt voor het oude ontginningslandschap. Het jonge ontginningslandschap ten zuidwesten van het plangebied heeft een middelhoge waardering (oranje).

Figuur 2.2: uitsnede van de historisch-geografische waarderingskaart, met het plangebied omcirkeld
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0007.png"

Het plangebied bestaat uit een agrarisch erf welke reeds op historische topografische kaarten van de 19e eeuw vermeld staat. Het betreft een voormalige boerderij met aan de zuidzijde enkele kleine bijgebouwen. Het erf heeft medio de vorige eeuw haar agrarische functie verloren en kreeg een woonbestemming (2 woningen in de boerderij). In de afgelopen decennia zijn verschillende objecten op het erf verbouwd of nieuw gebouwd. De structuur van de huidige verzameling bijgebouwen is daardoor niet meer oorspronkelijk, maar het geheel heeft wel een waardevolle landschappelijke uitstraling. Er bevinden zich op het terrein geen monumenten.

Aan de noordzijde van het plangebied ligt aangrenzend een rechtgetrokken beek en langs de andere drie zijde ligt een houtwal. Op en rond het erf staat hoog opgaande erfbeplanting.

Figuur 2.3: aanzicht van het terras van wandel- en fietsboerderij Steengoed
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0008.jpg"