direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Winterswijk, Bocholtsestraat 75-77
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1103SGBOCHOLT77-OW01

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

 • a. een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
 • b. een gebruik voor een seksinrichting en/of escortbedrijf en raam- en straatprostitutie alsmede een gebruik voor verkoop en opslag van vuurwerk.
5.2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 onder b voor het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van escortbedrijven en thuisprostitutie, met dien verstande dat:

 • a. het niet raam- of straatprostitutie betreft;
 • b. de activiteit, gelet op de aard en invloed ervan, niet leidt tot een onevenredige aantasting van het karakter van de omgeving. Bij de beoordeling van de aard en invloed op de omgeving worden de volgende aspecten mede in de beoordeling betrokken:
  - het voorkomen of beperken van overlast voor de omgeving;
  - de aard van de activiteit, te weten een overwegende avond- of nachtactiviteit;
  - de openbare orde;
  - de verkeers-, sociale- en brandveiligheid;
  - het voorkomen of beperken van een verkeersaantrekkende werking;
  - het voorkomen of beperken van een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • c. bij thuisprostitutie het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in de woning en/of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
 • d. burgemeester en wethouders nadere regels kunnen stellen aan de omvang van de activiteit.