direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie - Het Wieskamp
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 12 Recreatie - Het Wieskamp

12.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Het Wieskamp aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van:
  • 1. een verblijfsrecreatieterrein, met dien verstande dat binnen de gehele bestemming maximaal 332 vaste kampeermiddelen zijn toegestaan, waarvan maximaal 5 trekkershutten en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' maximaal 12 stacaravans en andere kampeermiddelen zijn toegestaan;
  • 2. één vrijstaande recreatiewoning;
  • 3. het bestaande aantal bedrijfswoningen met daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteit in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft, waarvan één bedrijfswoning met een kantoorruimte ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is toegestaan, met dien verstande dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. dagrecreatie;
 • c. een kegel- en partycentrum;
 • d. een slechtweeraccommodatie met speelmogelijkheden en een recreatieruimte;
 • e. horeca;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, ondergeschikte detailhandel, sanitaire voorzieningen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen, speel- en groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

12.2 bouwregels
12.2.1

Beheer- en dienstgebouwen en gebouwen ten behoeve van het kegel- en partycentrum en ten behoeve van horeca voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van horeca mag maximaal het bestaande oppervlakte bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS natuur' de bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen met maximaal 20% mag worden vergroot tot een maximum van 375 m2;
  • 2. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS verbin-ding' of 'EHS verweving' of 'waardevol landschap' de bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen mag worden vergroot met 20% tot een maximum van 500 m2;
 • c. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 9 m.
12.2.2

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • c. bebouwd oppervlakte maximaal 500 m2.
12.2.3

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
12.2.4

Bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;;
 • d. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
12.2.5

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 60 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 3,5 m, gemeten vanaf de onderkant van de wielen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale oppervlakte per stacaravan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' niet meer bedragen dan 35 m2.
12.2.6

Vrijstaande bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 9 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 2,5 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de maximale oppervlakte van een bijgebouw bij een stacaravan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' niet meer bedragen dan 6 m2 of een breedte van maximaal 2 m indien het aan de stacaravan vastzit, met dien verstande dat per stacaravan één bijgebouw mag worden opgericht.
12.2.7

Trekkershutten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 30 m2 per hut;
 • b. bouwhoogte maximaal 4 m.
12.2.8

Bijgebouwen bij trekkershutten zijn niet toegestaan.

12.2.9

Bedrijfswoningen met een kantoorruimte voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder b bedraagt de goothoogte van een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' maximaal 6 m;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder d bedraagt de inhoud van een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' maximaal 750 m3 en de inhoud van een kantoor maximaal 250 m3.
12.2.10

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' maximaal 100 m2;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder b en c bedraagt de goothoogte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m en een bouwhoogte van maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw - 2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m.
12.2.11

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m;
 • c. lichtmasten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' 12 m.
12.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken:

 • a. van het bepaalde in artikel 12.2.3 onder a en b ten behoeve van vergroting van de oppervlakte en inhoud van de recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. de oppervlakte maximaal 125 m2 mag bedragen;
  • 2. aantoonbaar markttechnische behoefte bestaat voor de vergroting; en
  • 3. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden;
 • b. van het bepaalde in artikel 12.2.5 onder c teneinde een grotere oppervlakte van een stacaravan toe te staan tot maximaal 48 m2, mits tussen de bebouwde oppervlakte van de stacaravan en de oppervlakte van de standplaats de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden;
 • c. van het bepaalde in artikel 12.1 onder a, onder 1 teneinde meer standplaatsen voor stacaravans toe te staan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - uitbreiding Wieskamp' met een maximum van 20 standplaatsen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie; en
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.4 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1 onder a ten behoeve van:

 • a. omzetting van vaste kampeermiddelen naar recreatiewoningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. aantonen markttechnische behoefte;
  • 2. per bouwperceel dient de verhouding 1 : 4 te worden aangehouden;
 • b. het bouwen van een groepsaccommodatie, die voldoet aan de volgende kenmerken:
  • 1. goothoogte maximaal 3,5 m;
  • 2. bouwhoogte maximaal 9 m;
  • 3. oppervlakte maximaal 500 m2.