direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie - Nieuw Beusink
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 16 Recreatie - Nieuw Beusink

16.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Nieuw Beusink aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van vrijstaande recreatiewoningen, met dien verstande dat binnen de gehele bestemming maximaal 43 recreatiewoningen zijn toegestaan;
 • b. dagrecreatie;
 • c. bedrijfsmatige exploitatie van recreatieve nachtverblijven en horeca ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast' met maximaal één bedrijfswoning;
 • d. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteit in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

16.2 bouwregels
16.2.1

Gebouw ten plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast' voldoet aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 10 m;
 • d. de maximale hoeveelheid bebouwing mag niet meer bedragen dan de bestaande hoeveelheid bebouwing, met dien verstande dat 60 m2 als extra aan- en bijgebouwen mag worden gerealiseerd.
16.2.2

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • c. bebouwd oppervlakte maximaal 500 m2.
16.2.3

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
16.2.4

Bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;;
 • d. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
16.2.5

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
16.2.6

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
16.2.7

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
16.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.2.3 onder a en b ten behoeve van vergroting van de oppervlakte en inhoud van de recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte maximaal 125 m2 mag bedragen;
 • b. aantoonbaar markttechnische behoefte bestaat voor de vergroting; en
 • c. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden.
16.4 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.1onder a ten behoeve van het toestaan van een extra recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de recreatiewoning vanuit stedenbouwkundig oogpunt bijdraagt aan de kwaliteit van het recreatieterrein;
 • b. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden.