direct naar inhoud van 2.1 Uitgangspunten van beleid
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

2.1 Uitgangspunten van beleid

Het beleid is er op gericht om de eenheid in het straatbeeld (rooilijn, bouwmassa, gevelindeling, materiaalgebruik) waarbinnen een diverse bebouwingskarakter aanwezig is, te behouden en waar nodig te versterken. Het betreft dan eventueel herstel van de oorspronkelijke straatwanden met een weinig verspringende rooilijn, een min of meer half open of gesloten straatwand en het behouden van een rafelig karakter. Daar waar sprake is van een ensemble woningen dat een stedenbouwkundig en/of architectonische eenheid vormt, dient deze eenheid bewaard te blijven.

2.1.1 Bebouwingsbeeld

Het beleid is vooral gericht op het behoud van het individuele karakter van de panden passend in het beeld van de historische context. Bij aanpassingen en renovatie dient het oorspronkelijke architectonische karakter van de bebouwing als uitgangspunt te worden genomen. Moderne interpretaties van het architectonische karakter zijn alleen mogelijk, als deze goed gemotiveerd zijn.

Bij nieuwbouw is het essentieel dat de gebiedskenmerken tot uitgangspunt worden genomen en de eenheid in het straatbeeld bewaard blijft. Deze kunnen met de nodige terughoudendheid in een eigentijdse architectuuropvatting worden uitgewerkt. Behoud van het veelal verticale karakter van de gevelopbouw en van de kenmerkende plasticiteit in het gevelvlak is daarbij essentieel.

Voor bijzondere situaties en functies kan het gemeentebestuur besluiten af te wijken van de gebiedscriteria. Voorwaarde is dat sprake is van een hoogwaardige architectuur die beantwoordt aan de algemene welstandscriteria.

Voorliggend initiatief voldoet aan de uitgangspunten van beleid