direct naar inhoud van 5.6 bodem
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

5.6 bodem

In opdracht van de gemeente heeft Econsultancy op de hoek Dingstraat – Weverstraat (ong) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd en indicatieve partijkeuring grond (rapportnr. 08025237, d.d. 8 mei 2009. Zie Bijlage 3

Doel van het onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit van de locatie te bepalen waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor de beoogde ontwikkeling woningbouw. Vooraf is bekeken in hoeverre de bodem op de onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn.

De gemeten gehalten in de grond en het grondwater zijn getoetst aan de normen van de Wet bodembescherming (Circulaire bodemsanering, april 2009) en het Besluit bodemkwaliteit (Regeling bodemkwaliteit, april 2009).

In de grond en het grondwater zijn hooguit licht verhoogde gehalten gemeten. Er is geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. De gehalten voldoen aan de (toekomstige) gebruiksfunctie "Wonen".

De bodem op de onderzochte locatie is - vanuit milieuhygiënisch opzicht - aldus geschikt voor het beoogde gebruik.

Opgemerkt wordt dat ter plaatse een erfverharding van gebroken puin aanwezig is. Volgens verkregen informatie is dit gebroken puin onder certificaat opgebracht. Om deze reden is de erfverharding niet in het bodemonderzoek betrokken.

Vrijkomende grond is niet zonder meer geschikt voor hergebruik elders. Binnen de regio Achterhoek kan vrijkomende (onverdachte) grond verwerkt worden volgens de regels van de regionale bodemkwaliteitskaart.

Conclusie:

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de hypothese 'De gehele locatie is onverdacht' aangenomen dient te worden. Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van de bodemkwaliteit voor de afgifte van een bouwvergunning en de ontwikkeling van het plangebied.