direct naar inhoud van Artikel 9 Water - Waterberging
Plan: Eelink 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-OW01

Artikel 9 Water - Waterberging

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterberging' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de waterhuishouding en de waterberging;
 • b. plantsoenen, groenstroken, (fiets-)paden en bermen met beplanting en speelvoorzieningen;

een en ander met bijbehorende oevers, maaipaden, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waterbouwkundige (bouw)werken, zoals bruggen en duikers, met inachtneming van de Keur van het Waterschap.

9.2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

9.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 2 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van lichtmasten maximaal 8 m mag bedragen.
9.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:
  • 1. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • 2. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.
9.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden
9.4.1 Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders op en in de hierna aangegeven gronden wegen aan te leggen en te verharden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen.

9.4.2 Uitzonderingen omgevingsvergunnningsplicht

Het in lid 9.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer, onderhoud en exploitatie;
 • b. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan;
 • c. werken en/of werkzaamheden welke zijn aangevangen dan wel in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

9.4.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 9.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de bodemstructuur, het bodemniveau en natuurwaarden, welke het plan beoogt te beschermen

 • niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel
 • de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.