direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 13 Sport

13.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor sportdoeleinden;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven, met dien verstande dat dienstwoningen niet zijn toegestaan.

13.2 bouwregels
13.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.

In afwijking van het bepaalde onder a en b mogen gebouwen zoals fietsenstallingen, onderhoudsruimten, opslagruimten voor spelmaterialen en dug-outs ook buiten de bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • de hoogte maximaal 3 m mag bedragen;
  • het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 3 mag bedragen.
13.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal:

  • a. lichtmasten, spel en sportinstallaties 14┬ám;
  • b. erfafscheidingen 3 m;
  • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2m.