direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 4 Bedrijf

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend opslag;
 • d. een precisiemetaalbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - precisiemetaalbedrijf';
 • e. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 • f. de bestaande bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 bouwregels
4.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bouwhoogte maximaal 10 m.
4.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.

4.3 specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
 • b. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • c. vuurwerkbedrijven;
 • d. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
4.4 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 onder a voor het toestaan van een bedrijf dat niet is vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, mits:

 • a. het bedrijf wat hinder, aard en omvang betreft vergelijkbaar is met bedrijven genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. het bedrijf geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu.