direct naar inhoud van Artikel 32 Algemene gebruiksregels
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 32 Algemene gebruiksregels

32.1 algemeen

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

  • a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
  • b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
  • c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting en/of escortbedrijf en raam- en straatprostitutie;
  • d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor verkoop en opslag van vuurwerk.
32.2 parkeernormen

Bij nieuw- of verbouw dient de inrichting van de gronden zodanig plaats te vinden, dat op eigen terrein kan worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen waarbij wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen zoals weergegeven in de bijlage 'Parkeernormen' die als bijlage bij deze regels is gevoegd. De geldende normen zijn opgenomen in de kolom 'kom/kern', met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'parkeernorm - schil' de normen gelden die zijn opgenomen in de kolom 'schil'.

32.3 afwijken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 32.2 ten aanzien van het voorzien in parkeerplaatsen op eigen terrein, mits de parkeerplaatsen in de directe omgeving van de betreffende locatie worden aangelegd dan wel een bijdrage wordt gestort in het parkeerfonds.