direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Trias
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-OW01

4.6 Geluid

Een honkbal- en softbalveld is geen geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder zodat een akoestisch onderzoek inzake wegverkeerslawaai niet noodzakelijk is.

Een honkbal- en softbalveld is echter wel een geluidsbron voor de omgeving. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn er in de kgm-reeks nr. 9 “bedrijven en milieuzonering” van de VNG aanbevolen afstanden ten aanzien van de diverse milieuaspecten aangegeven. Aangezien er geen eenduidige beschrijving (SBI-code) in de kgm-reeks wordt gegeven die beoogde ontwikkeling dekt is een beoordeling, op basis van een SBI-code behorend bij de meest vergelijkbare activiteit, uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar een veldcomplex met een maatgevende hinderafstand voor geluid van 50 meter. Daarnaast is voor de kantine een maatgevende hinderafstand van 30 meter voor geluid maatgevend.

Uit vorenstaande blijkt er sprake is van een goede ruimtelijke ontwikkeling aangezien er geen woon-verblijfsruimten zijn gelegen binnen genoemde afstanden.

Feitelijk bestaat de uitbreiding, voor wat het aantal te verwachten extra verkeersbewegingen, uit het sportveld voor de honk- en softbalvereniging. Dit veld wordt alleen in het (brede) zomerseizoen gebruikt en kent een relatief beperkt aantal gebruikers/ bezoekers (20-30). Een sterke groei van de vereniging wordt niet verwacht. (Zij hebben ca. 60 leden). Het aantal te verwachten extra verkeersbewegingen als gevolg van de honk- en softbalvereniging is verwaarloosbaar ten opzichte van het huidige verkeer op de Bataafseweg en het verkeer van en naar Trias.

Voor stemgeluid is geen wettelijke toetsingskader aanwezig en is dan ook niet onderzocht.

Gezien het bovenstaande vormt het aspect geluid geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.