direct naar inhoud van 3.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Trias
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01

3.2 Gemeentelijk beleid

Sport in Winterswijk (sportnota)

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Zij leveren in die hoedanigheid een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid in Winterswijk, het meedoen van inwoners aan de maatschappij en het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. De gemeente ziet ook in de toekomst het belang van sterke sportverenigingen in, vandaar dat zij de sportverenigingen wil ondersteunen in het (verder) versterken van hun maatschappelijke functie.

Daarbij spelen accommodaties een centrale rol, niet alleen in het gemeentelijke sportbeleid, maar zeker ook in het bevorderen van de leefbaarheid in Winterswijk. Zonder voldoende (sport)accommodaties van goede kwaliteit kan het sportstimuleringsbeleid onvoldoende worden ingevuld.

In het vernieuwde gemeentelijke accommodatiebeleid zal de nadruk komen te liggen op realisatie en behoud van een kwalitatief hoogstaand basisvoorzieningenniveau. De gemeente hanteert hierbij onder andere de volgende visiepunten:

  • Bevorderen van zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties dan wel clustering van accommodaties. Clustering en multifunctioneel gebruik bevorderen immers de participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een combinatie van sport, ontspanning en zorgverlening). Bovendien versterken multifunctioneel gebruik en clustering de samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende aanbieders, zoals blijkt uit de ontwikkelingen die gaande zijn op het terrein van bijvoorbeeld 'de brede school'.
  • Nadruk op behoud en kwaliteit boven kwantiteit, waarbij niet alleen sporttechnische eisen maar ook eisen als voldoende ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid van belang zijn.
  • Waar mogelijk en (financieel) haalbaar: aanleg/gebruik van kunstgrasvelden teneinde het multifunctionele gebruik te bevorderen.
  • De meeste sportverenigingen in Winterswijk hebben aangegeven bereid te zijn om sportaccommodaties te delen met andere verenigingen en deze ontwikkeling zelfs als onafwendbaar te zien vanwege onder andere:
  • 1. de steeds hogere (beheer- en onderhouds-) kosten van sportaccommodaties in het algemeen;
  • 2. de beperkte middelen die voor de bekostiging van sportaccommodaties beschikbaar zijn;
  • 3. de steeds strengere eisen die aan met name de sanitaire en horecavoorzieningen gekoppeld aan sportaccommodaties worden gesteld;
  • 4. de matige kwaliteit van veel sportaccommodaties op dit moment (o.a. achterstallig onderhoud);
  • 5. de toenemende moeite om vrijwilligers te vinden voor het runnen van verenigingen en het beheren van sportaccommodaties;
  • 6. de wens om te kunnen beschikken over zo hoogwaardig mogelijke voorzieningen waaronder kunstgrasvelden (buitensport) en bijvoorbeeld een turnhal (binnensport).

In het beleidsstuk geeft de gemeente een korte opsomming over de drie verschillende groepen accommodaties die worden onderscheiden, namelijk: zwembaden, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties.

Qua buitensportaccommodaties maakt de gemeente zich hard voor de clustering (binnen de kern) en eventueel herschikking van huidige buitensportaccommodaties tot een tweetal hoogwaardige buitensportparken, gelegen aan weerskanten van de kom van Winterswijk, namelijk het gebied waar nu de hockeyvereniging Avanti, de voetbalvereniging Winterswijk, de Winterswijkse tennisclub, zwembad Jaspers en honkbalvereniging Hickory zijn gevestigd, en de aan de andere kant van Winterswijk de Trias-velden. Met die twee sportparken worden beide zijden van Winterswijk 'bediend', ook wat betreft het buitengebied. Enige uitzonderingen op dit plaatje vormen de velden van MEC en Meddo die worden gehandhaafd.

Daarnaast neemt het zwembad Jaspers een bijzondere plaats in. De gemeente wil het overdekte zwembad voor de Winterswijkse gemeenschap graag behouden.

Structuurvisie Kom Winterswijk

Op 24 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020 vastgesteld. In dit beleidsdocument is het ruimtelijke beleid voor de komende jaren vastgelegd. Op pagina 42 van de structuurvisie is aangegeven dat het sportcomplex Trias beschikbaar is gekomen: hiermee zijn o.a. de velden van voetbalclub Fortuna, die ingeklemd lagen tussen de bedrijven op bedrijventerrein Vééneslat, vervangen. Verder streeft de gemeente in de toekomst naar verdere concentratie van sportverenigingen aan de noordwestzijde van Winterswijk op sportpark Jaspers.

Daarnaast blijkt dat de gemeente Winterswijk inzet op twee hoogwaardige buitensportparken, waarvan 't Huitinkveld (FC Trias) er één is. De gemeente zet hierop in omdat clustering het multifunctioneel gebruik van de accommodaties versterkt, de samenwerking tussen verenigingen laat toenemen en het tegenwicht kan bieden aan de oplopende (beheer- en onderhouds)kosten en een toenemend tekort aan vrijwilligers.

De uitbreiding van Trias past goed binnen deze beleidsdoelstellingen. Door de clustering van verschillende verenigingen wordt een hoogwaardig sportpark gecreëerd. In dit sportpark worden (kunst)grasvelden en parkeerplaatsen gedeeld door verschillende verenigingen.