direct naar inhoud van Artikel 6 Waarde - Archeologie
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

Artikel 6 Waarde - Archeologie

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de aan deze gronden eigen zijnde archeologische waarden.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Voorrangsregeling

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de archeologische waarden als bedoeld in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen prevaleert de bestemming 'Waarde - Archeologie'.

6.2.2 Gebouwen

Op de in 6.1 bedoelde gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in artikel 3 t/m 5, geen nieuwe gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 50 m2 en de oppervlakte van bestaande gebouwen mag niet worden vergroot met een oppervlakte van meer dan 50 m2.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.2 voor het bouwen in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 3 t/m 5, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van het gebied. Dit dient aangetoond te worden door middel van een archeologisch onderzoek.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden
6.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 6.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:

  • a. het ongronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen van gronden en het ophogen van gronden;
  • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
  • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het aanbrengen van drainage;
  • d. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
  • e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het rooien van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd.

6.4.2 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 6.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door de uitvoering van het ander-werk, danwel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen. Dit dient aangetoond te worden door middel van een archeologisch onderzoek.

6.4.3 Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is vereist voor:

  • a. andere-werken behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer, mits de gronden niet dieper van 0,5 meter worden geroerd;
  • b. andere-werken die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of kunnen worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip verleende danwel aangevraagde vergunning;
  • c. andere-werken als onderdeel van een ingreep in de bodem met een oppervlakte van maximaal 50 m2;
  • d. andere-werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet nodig is.