direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

3.3 Gemeentelijk beleid

(Ontwerp)Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek

Deze structuurvisie betreft een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek. Voor de hele regio geldt dat – hoewel er een toename van het aantal 65-plussers te verwachten is – er per saldo een afname van de bevolking zal plaatsvinden. Voor de kern van Winterswijk is opgenomen dat dit dorp zijn eigen identiteit en kracht moet versterken. Winterswijk heeft zijn eigen regionale verzorgingsgebied; daar vindt dan ook een concentratie van voorzieningen plaats. Aan ruimtelijke ontwikkelingen kan worden meegewerkt, mits behoud van het bestaande, unieke karakter als leidend principe wordt gehanteerd.

Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020

De structuurvisie richt zich op het verbeteren van de drie kernkwaliteiten van de gemeente Winterswijk:

 • 1. Het realiseren van een betere woonomgeving; in deze woonomgeving zijn de kwaliteit van de woningen en de samenhang tussen het wonen en andere kwaliteiten, zoals het groen, de voorzieningen en de recreatieve kwaliteiten, essentieel.
 • 2. Zorgen voor een aantrekkelijk en concurrerend hart met voorzieningen; in de eerste plaats heeft dit centrum voor de bewoners als kwaliteit, dat het een bovenlokaal aanbod van voorzieningen biedt. Daarnaast is het een belangrijke werkgever en economische motor van Winterswijk en een sociaal cultureel hart vol levendigheid. Door deze kwaliteiten, en daarmee ook de afzonderlijke doelgroepen, te verbinden ontstaat een meer compleet en in zijn geheel 'concurrerend hart'.
 • 3. Het verbinden van de kwaliteiten van de kern en haar buitengebied; dit is een integrerende opgave, die ervoor moet zorgen dat bewoners de unieke combinatie van kwaliteiten ook echt kunnen beleven en dat voor bezoekers, recreanten en toeristen alle kwaliteiten zichtbaar en toegankelijk zijn.

Om invulling te geven aan deze kernkwaliteiten wil de gemeente ruimte creëren voor een:

 • meer ontspannen en groene woonomgeving;
 • een veilige bereikbaarheid van wijken en voorzieningen;
 • passende werkgelegenheid;
 • gezonde mix van functies in het centrum;
 • groene hoofdstructuur met hoge ecologische en maatschappelijke kwaliteiten.

Woonvisie Winterswijk 2008-2020

In Winterswijk bestaat de politieke wil om als gemeente actiever invloed uit te kunnen oefenen op de woningmarkt. De woonvisie is het kerninstrument voor het lokale woonbeleid. In deze woonvisie wordt beleid gepresenteerd voor de periode 2008-2020. Een koers voor de lange termijn waarbij uiteraard ruimte bestaat voor tussentijdse bijstelling. De woonvisie is in dat opzicht geen statisch document.

Een integrale visie op wonen is noodzakelijk om de diverse ambities te realiseren. De in de visie opgenomen uitgangspunten zijn dan ook leidend in de beoordeling van de plannen zoals die worden aangereikt vanuit de markt of de gemeente zelf. Toch bestaat op grond van exploitatieoverwegingen de mogelijkheid dat concrete plannen afwijken van het in deze visie geformuleerde beleid.

Van huisvesten naar wonen

In de visie wordt een omslag beoogd van een beleid met een sterk kwantitatief karakter naar een beleid dat meer gericht is op de kwalitatieve aspecten. Naast de noodzakelijke nieuwbouw zal het accent komen te liggen op herstructurering van de bestaande wijken. Dit kan door verbetering en renovatie maar ook door vervangende nieuwbouw. Wensen en eisen van inwoners staan daarbij centraal.

De toekomstige ontwikkeling van het aantal huishoudens afgezet tegen de huidige Winterswijkse woningvoorraad maakt een heroriëntatie op bouwen en wonen noodzakelijk. Het ontstaan van leegstand in de oudere woningvoorraad als gevolg van nieuwbouw moet worden voorkomen.

Masterplan Winterswijk 'Centrum, Spoorzone en Bedrijventerreinen'

De planhorizon voor deze visie is 2020. Deze visie beschrijft het eindbeeld van een veranderingsproces dat Winterswijk de komende 15 jaar kan maken. Dit eindbeeld is niet statisch. Het masterplan is immers geen blauwdruk; wel zijn met het masterplan de koers en het gewenste ambitieniveau vastgelegd. Dit masterplan vormt daarmee de basis voor concrete uitwerkingsplannen die de komende jaren zullen worden ontwikkeld.

De opgave voor het centrumgebied omvat zes elementen:

 • een op kwaliteit gerichte ontwikkeling van het kernwinkelgebied waarmee Winterswijk haar regiofunctie verder kan verstevigen;
 • versterking van de woonfuncties in het bijzonder voor ouderen en hogere inkomens;
 • versterking van de huisvesting, stedenbouwkundige setting en commerciële slagkracht van het maatschappelijk culturele aanbod;
 • versterking van het groene karakter van de kern;
 • ruimte bieden aan hoogwaardige maatschappelijke en zakelijke dienstverlening (kantoren) voor de behoefte uit Winterswijk;
 • terugbrengen van de Wehmerbeek in het straatbeeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01_0007.jpg"

Figuur 7: Kaart Masterplan deelgebied Scholtenbrug

Het stadspark Scholtenbrug is een restant van het overgangsgebied tussen de 19-eeuwse kern en het buitengebied. Kenmerkend voor Scholtenbrug is de zichtlijn naar de dorpskern met de kleinschalige historische daklijnen en de toren van de Jacobskerk.

Uitgangspunt voor het Masterplan is behoud van Scholtenbrug. De ruimtelijke kwaliteit wordt verder versterkt door realisering van een nieuwe wand met kleinschalige bebouwing met woningen langs Sellekamp aan de westzijde van Scholtenbrug. Deze bebouwing sluit naar maat en geleding aan op de karakteristieke wand van de Nieuwstraat. De bebouwing volgt de achterzijde van de Meddosestraat, doorzicht op de achterzijde van de Meddosestraat blijft daarbij behouden. Aansluitend is de hoek van de Sellekamp met de Meddosestraat opnieuw ingevuld met een kleinschalig appartementencomplex.

Detailhandelsvisie 2011 -2016

In de jongste detailhandelsvisie heeft de raad beleid vastgelegd over de ontwikkeling van de detailhandel in Winterswijk. Daarin wordt een visie op de detailhandel van het centrum gegeven. Uitgesproken is dat het recreatieve winkelaanbod duidelijker geconcentreerd moet worden en dat aldus het kernwinkelgebied compacter kan. In de praktijk betekent dat, dat het recreatieve winkelaanbod duidelijker geconcentreerd moet worden in de Misterstraat, Wooldstraat en de zuidwestzijde van de Markt. De functie van de Meddosestraat neemt daarin een andere positie in. Zij heeft dankzij de historische uitstraling en het huidige aanbod de potentie zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk "dwaalgebied" met een gemengd profiel (winkels, cultuur, horeca, ambacht, dienstverlening), in een compactere vorm dan nu. Dit brengt met zich mee dat er ten noorden van de straat Sellekamp een afbouw van de winkelfunctie wordt beoogd.

Het onderhavige project past in dit beleid. De panden die geen deel uitmaken van het project behouden dezelfde functie. Een aantal van de te (ver)bouwen percelen heeft lang leeg gestaan. De detailhandelsvisie acht een wijziging in dergelijke situaties naar een -in hoofdzaak- woonfunctie gewenst. Dit krijgt in het voorliggende plan gestalte. De museale functie, waar ook de voormalige bakkerij een plaats in krijgt, staat deels in dienst van deze woonfunctie en versterkt het streven naar een compacter kernwinkelgebied in de Meddosestraat.

Conclusie

Het onderhavige plan is ontwikkeld naar aanleiding van het gemeentelijk beleid. De ruimtelijke kwaliteit van het stadspark Scholtenbrug wordt versterkt door een nieuwe wand van bebouwing langs de Sellekmap. Door de herstructurering zijn de bestaande appartementen vervangen en is een kwalitatief hoogwaardig woonprogramma bereikt en een verbetering van de woonomgeving. De zorgwoningen in het plan zijn voor een bijzondere doelgroep en sluiten daarmee aan op de specifieke wensen en eisen van deze doelgroep. Het gemeentelijk beleid vormt dus geen belemmering voor de realisering van het onderhavige plan