direct naar inhoud van 4.3 Archeologische waarden
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

4.3 Archeologische waarden

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) op 1 september 2007 is de verantwoordelijkheid ten aanzien van het bodemarchief gedecentraliseerd naar de gemeente. De provincie Gelderland blijft hierbij bestemmingsplannen (en afwijkingen hierop) toetsen op archeologie en cultuurhistorie, maar gaat er daarbij wel vanuit dat de gemeente zijn eigen taak naar behoren zelfstandig zal uitvoeren.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een bureau- en inventariserend veldonderzoek'' uitgevoerd. Hieronder wordt enkel de samenvatting / conclusie van het onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijlage.

Conclusie

Het plangebied ligt in de historische kern van Winterswijk en heeft een monumentenstatus. Daarom heeft de locatie een hoge archeologische verwachtingswaarde. Op basis van het verkennend booronderzoek zijn twee vindplaatsen vastgesteld. De eerste vindplaats bevindt zich in de achtertuin van de woning aan Meddosestraat 30 en de tweede in de achtertuin van de woning aan de Meddosestraat 42. De boringen onderschrijven dus de hoge archeologische waarde. De verkennende boringen geven tevens een indicatie van de dikte van het ophogingspakket.

Archeodienst Gelderland BV adviseert om het verwijderen van de funderingen archeologisch te laten begeleiden. Op de plekken waar nieuwbouw zal plaatsvinden dient voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een proefsleuvenonderzoek plaats te vinden.

Ambtelijk advies

Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek wordt in beide delen van het plangebied een vervolgonderzoek geadviseerd met behulp van proefsleuven en een archeologische begeleiding bij het verwijderen van funderingen. Dit selectieadvies wordt onderschreven. Voordat sloop van de opstallen plaatsvindt, dient eerst een bouwhistorische verkenning te worden uitgevoerd om de historische informatie van de gebouwen te documenteren. Hierna kan sloop tot maaiveld plaatsvinden, waarbij historische bouwelementen die hergebruikt kunnen worden aan het depot voor bouwfragmenten in Gelderland kunnen worden aangeboden.

---------------KM---1mei2012 advies----------------

Voor zowel het proefsleuvenonderzoek als de archeologische begeleiding is een goedgekeurd Programma van Eisen vereist dat als inhoudelijk werkkader dient.

In de regels van dit bestemmingsplan is voor het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' opgenomen.