direct naar inhoud van 5.7 Geluidhinder
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.7 Geluidhinder

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt voor alle straten en wegen, met uitzondering van:

  • wegen die in een als 'woonerf' aangeduid gebied liggen;
  • wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Hieronder wordt enkel de conclusie van het onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijlage.

Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat te verwachten geluidsbelastingen vanwege het wegverkeer op gezoneerde wegen (Singelsweg en Groenloseweg: 50 km/uur weg) op de gevels van de geprojecteerde appartementen 9 en 10 aan de Steeg maximaal 52 dB bedraagt. De gevelbelasting ligt derhalve boven de wettelijk toegestane waarde van 48 dB.

Voor de geprojecteerde appartementen 9 en 10 aan de Steeg wordt het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting niet optimaal geacht. Daarom wordt voor deze appartementen – tegelijkertijd met dit bestemmingsplan een hogere grenswaardeprocedure gevolgd.

In een onderzoek naar geluidwerende voorzieningen is berekend dat de karakteristieke geluidwering van de gevels voldoet aan de minimaal te stellen vereiste karakteristieke geluidwering. In de overige verblijfsruimten kan worden volstaan met het aanbrengen van ongedempte natuurlijke ventilatie.