direct naar inhoud van 4.5 Geluid
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

4.5 Geluid

De Wet geluidhinder bevat geluidnormen en richtlijnen met betrekking tot de geluidsniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai. Voor nieuwe bouwlocaties geldt een onderzoeksplicht indien ze zijn gelegen binnen zones als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder.

Wegverkeerslawaai

Overeenkomstig artikel 82.1 van de Wgh, is de voor woningen binnen een geluidszone van een weg de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB, de zogenaamde "voorkeursgrenswaarde".

De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor nog niet geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB voor wegverkeerslawaai. Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, dient ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. De nieuwe woningen zijn gelegen op ruim 60 meter vanaf de Ratumseweg, een plattelandsweg.

Conclusie

De verwachting is dat de nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen geen geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. Een aanvullende akoestisch onderzoek naar de geluidswering van de gevel wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.