direct naar inhoud van 4.7 Geur
Plan: Vosseveldseweg 21
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-OW01

4.7 Geur

Bij het voorbereiden en opstellen van een ruimtelijk plan moet onder andere het aspect geurhinder worden beoordeeld. Enerzijds moet er beoordeeld worden of ter plaatse een goed woon- en verblijfsklimaat kan worden gegarandeerd, anderzijds mogen de belangen van omliggende bedrijven en derden niet onevenredig worden geschaad.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - per 1 januari 2007 in werking getreden - vormt bij vergunningverlening Wet milieubeheer het exclusieve toetsingskader voor de geurbelasting afkomstig van dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv maakt onderscheid in dieren met en dieren zonder een vastgestelde geuremissiefactor. Voor de eerste soort (bedrijven met een intensieve tak) wordt de geurbelasting bij geurgevoelige objecten berekend, voor de tweede (veelal rundveehouderijbedrijven) gelden vaste minimumafstanden tot dergelijke objecten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-OW01_0008.png"

Afbeelding globale hindercirkel 50m.

Conclusie

Op de bovenstaande afbeelding is de 50 meter contour vanaf de nieuwe en bestaande woning op de vosseveldseweg 21 aangegeven. Binnen de straal van 50 meter bevinden geen bedrijf die hinder kunnen ondervinden aan de nieuw te realiseren woning. Door de realisatie van het plan is er geen spraken van belemmering voor het naastgelegen agrarische bedrijven.