direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording
Plan: Geldereschweg 17
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01

Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

Het geldende bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk bevat geen wijzigingsmogelijkheden om een detailhandelsbestemming te wijzigen in een woonbestemming. De enige manier om de bestemming te wijzigen is dan ook het maken van een nieuw partieel bestemmingsplan voor de locatie.

Het bestemmingsplan buitengebied waar het perceel nu in valt, kent een afwijkingsbevoegdheid toe aan het college van burgemeester en wethouders voor het splitsen van de hoofdbouwmassa van een woning in twee woningen. Deze planregel is aanwezig bij de agrarische bestemming en de woonbestemming (zowel "wonen" als "wonen - buurtschapskern"). In deze partiële herziening nemen wij direct de aanduiding gesplitst / twee-aan-een op, zodat niet opnieuw een planologische procedure voor het splitsen gevolgd hoeft te worden. Daarom toetsen wij alvast aan dezelfde voorwaarden als gesteld aan deze ontheffing. Aan het splitsen van de hoofdbouwmassa (hoofdgebouw, aan- en uitbouwen) van een woning in twee woningen zijn naast een algemene belangenafweging de volgende voorwaarden gesteld:

a de te splitsen hoofdbouwmassa heeft een inhoud van meer dan 900 m³;

b de bouwmassa wordt niet vergroot;

c de kenmerkende vorm van het gebouw blijft gehandhaafd;

d elke afzonderlijke woning moet na splitsing een minimale inhoud van 400 m³ hebben;

e bijgebouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte per hoofdbebouw overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.2.1 onder h met dien verstande dat het meerdere aan bijgebouwen wordt gesloopt, tenzij het karakteristieke bebouwing betreft;

f geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;

g geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;

Aan voorwaarde a tot en met d wordt voldaan. Op het perceel is nu circa 50 m2 aan bijgebouwen aanwezig. Dit betekent dat er geen overtollige gebouwen afgebroken hoeven te worden. Aan voorwaarde f en g wordt in de hierna volgende hoofdstukken aandacht besteed.