direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving en juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Geldereschweg 17
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving en juridisch bestuurlijke aspecten

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk, vaak middels toelichtende tekeningen, een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Met name is dit van belang voor het inzichtelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. Daarnaasst wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de planregels. Zo wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle afzonderlijke bestemmingen.

Het plan bestaat uit het wijzigen van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming (wonen - buurtschapskern). Daarnaast wordt de aanduiding "twee aan een" opgenomen, zodat er twee woningen gemaakt kunnen worden in de bestaande bebouwing. Ook wordt een aanduiding "detailhandel" opgenomen, zodat de bestaande kleinschalige detailhandel kan blijven bestaan. De bestaande dubbelbestemmingen worden opnieuw opgenomen, dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 1 en 2.

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan vindt u het nieuwe bestemmingsvlak. Deze heeft dezelfde vorm als het vorige bestemmingsvlak. Hieronder vindt u een uitsnede van de verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01_0009.png"

Voor het opstellen van de regels is gebruik gemaakt van de bestemmingsregels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Een toelichting op de woonbestemming vindt u hieronder. Voor een toelichting op de overige regels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Wonen - Buurtschapskern

De woningen die zijn gelegen in de verschillende buurtschapskernen zijn van een afzonderlijke bestemming voorzien. De inhoud van deze woningen is niet direct begrensd. Wel wordt aangegeven waar de voorgevelrooilijn zich bevindt. Tevens worden maximale goot- en bouwhoogten aangegeven op de verbeelding. Bij de woningen in de buurtschapskernen wordt maximaal 75 m2 aan bijgebouwen toegestaan. Deze oppervlakte is gerelateerd aan de grootte van het bouwperceel. Hierbij geldt een bebouwingspercentage van 50%.

bijgebouwen en overige bouwwerken

Artikel 1 geeft een omschrijving van de begrippen bijgebouw, aan- en uitbouwen en overkappingen. Bedoeld worden erkers, vrijstaande of aangebouwde garages, bergingen, schuurtjes, carports en daarmee gelijk te stellen gebouwen. In totaal is op het achtererf van de woning maximaal 75 m2 aan bijgebouwen, aanbouwen e.d. toegestaan. Het maximum is gerelateerd aan de grootte van het bouwperceel. Bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegestaan, indien zij behoren bij de woonfunctie.

nevenactiviteiten

Binnen de woning en de bijgebouwen zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan. Ook kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning ten behoeve van het afwijken van de gebruiksregels verlenen om een bedrijf aan huis toe te staan.

Voor de bestaande nevenactiviteit detailhandel, is een specifieke functieaanduiding opgenomen. Ook de splitsing is geregeld door de aanduiding "twee aan een" op te nemen.