direct naar inhoud van 5.9 Flora en fauna - landschap
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

5.9 Flora en fauna - landschap

Natura 2000

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moet getoetst worden of de ontwikkeling mogelijk is op grond van regelgeving omtrent Natura 2000. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen. In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet.

Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied is het Korenburger Veen. Dit ligt op ca. 3,2 kilometer afstand. Het Duitse Natura 2000-gebied Zwilbrocker Venn und Ellewicker Feld met daaraan grenzend het Vogelschutzgebied Moore und Heiden des Westlichen Münsterlandes ligt op ca. 3 kilometer afstand.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0006.png"

Bekeken moet worden of er een aanvraag omtrent een Nb-vergunning aangevraagd moet worden. Als dit het geval is, kan de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan slechts verleend worden, als het waarschijnlijk is dat een Nb-vergunning verleend zal worden.

In dit geval zijn wij van mening dat de combinatie van de aard van de wijziging (toevoegen van een wooneenheid) met de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied er niet toe leidt dat er sprake zal zijn van een significante aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het gebied. Natura 2000 vormt geen belemmering om mee te werken aan het verzoek. De initiatiefnemer blijft er zelf verantwoordelijk voor dat de activiteiten zich verdragen met de Natura 2000-regelgeving.

Ecologische hoofdstructuur

Het perceel Geldereschweg 17 is niet gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Hier hoeft dan ook geen rekening mee gehouden te worden.

Flora en fauna

In gebouwen kan sprake zijn van inwoning van beschermde diersoorten. Dit betreft gebouwen bewonende vleermuizen en steenmarters. Inwoning door steenmarters is eenvoudig te constateren (stankoverlast, geluiden). Steenmarters mogen door werende maatregelen worden verhinderd een gebouw of woning binnen te komen zodra met zekerheid gesteld kan worden dat deze dieren op het moment van het nemen van de maatregel niet in het gebouw aanwezig zijn. De ruimtes in spouwmuren en donkere zolders kunnen bewoond worden door vleermuizen. Als spouwmuren en donkere zolders niet worden aangetast, kan zonder probleem inpandig worden verbouwd. Als spouwmuren wel worden aangetast (door een verbinding met de ruimte in de spouw te creëren), moet eerst worden vastgesteld of deze door vleermuizen worden gebruikt. Dan is daarvoor onderzoek nodig. Hetzelfde geldt voor donkere zolders. Als dit onderzoek gebruik van spouwen en/of donkere zolders door vleermuizen aantoont, moeten compenserende en mitigerende maatregelen worden getroffen teneinde de verbouwing mogelijk te maken. Deze moeten door een vleermuizendeskundige worden voorgeschreven en liefst bij de uitvoering ook worden begeleid door deze.

Aanwezige flora en fauna vormt hier in beginsel geen belemmering. Er wordt geen groen weggehaald, en ook geen opstallen waar beschermde dieren in zouden kunnen zitten. Bij verbouw moet wel met bovenstaande rekening gehouden worden.

Landschap

Landschapsontwikkelingsplan

Het in 2009 vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan geeft aan dat het perceel gelegen is in het deelgebied 6 "Meddo/Huppel". Op pagina 132 van dit plan staat: "In dit gebied ligt de kern Meddo, die in de afgelopen jaren licht is gegroeid. Hoewel de aanwas van de bebouwde kom gering is, blijft het belangrijk om de overgang naar het landschap scherp in het vizier te houden. Het doel blijft bestaan om vanuit het ‘open’ landschap zicht te hebben op een kern met gebouwen die omzoomd worden door zwaar geboomte. Die omzoming is in de praktijk niet overal goed gelukt. Het onlangs ontwikkelde plan ‘Roetendael plus’ houdt beter rekening met de gewenste landschappelijke context."

Het perceel Geldereschweg 17 ligt niet aan de rand van Meddo. Bovenstaande is dan ook niet van toepassing. Het perceel zelf is voldoende landschappelijk ingepast rekening houdend met de situering in het centrum van het dorp.

Hieronder vindt u enkele foto's van het perceel en de bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0007.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0008.png"