direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01

3.2 Provinciaal beleid

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland "Kansen voor de regio's" uit 2005 de status van structuurvisie gekregen. In de structuurvisie zijn de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar vastgelegd. De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005 - 2015 is om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te bevorderen dat publieke en private partijen de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam is en de regionale verscheidenheid versterkt. Hierbij gebruik makend van de aanwezige identiteiten en ruimtelijke kenmerken. Als uitwerking van deze hoofddoelstelling hanteert de provincie de volgende doelen:

  • Sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen;
  • Versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland;
  • Bevorderen van een duurzame toeristisch-­-recreatieve sector in Gelderland met een bovengemiddelde groei;
  • De vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen versterken;
  • De waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische Hoofdstructuur realiseren;
  • De watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraan- en afvoer en de benodigde waterkwaliteit;
  • Een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen;
  • Met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in de provincie;
  • Bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in ruimtelijke planning.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-OW01_0012.png"

bron: beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling, structuurvisie Gelderland 2005

Het plan ligt in een gebied wat door de provincie is aangeduid als Waardevol landschap. Deze gebieden hebben unieke kenmerken, waarden en kwaliteiten. Het doel is deze te behouden en te versterken. Een kernkwaliteit van de omgeving van het plangebied is het kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond, lanen, beken en boerderijen. Voor de waardevolle landschappen geldt, met inachtneming van het beleid voor functieverandering in het buitengebied, een ‘ja mits’-benadering voor het toevoegen van nieuwe bouwlocaties en andere ruimtelijke ingrepen. In het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan (paragraaf 3.3.2) is dit beleid nader ingevuld.

In de structuurvisie zijn ruimtelijke kwaliteit en zuinig en zorgvuldig omgaan met ruimte centrale thema's. Belangrijk onderwerp is de functiewijziging van bestemmingen. Het provinciaal beleid bouwt voort op de regionale visies van de Regio Achterhoek. De Regio Achterhoek is in samenspel met de structuurvisie ingegaan op functiewijziging met de beleidsnota "Functies zoeken plaatsen zoeken functies" (2006). Hierin wordt hergebruik van gebouwen gekoppeld aan instandhouding dan wel verbetering van het buitengebied; hiertoe is ook een vereveningsregeling opgenomen. Dit beleid is vertaald in een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied.