direct naar inhoud van Regels
Plan: Waliënseweg 17
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1309BGWALIENSE17-OW01

Regels

Plan van wijziging voor het perceel Waliënseweg 17 te Huppel, Winterswijk.

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk  vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk d.d. 28-02-2011 van toepassing.

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit plan geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In afwijking op bovenstaande geldt voor dit wijzigingsplan als begrip:

1.1 het plan

het wijzigingsplan Waliënseweg 17 van de gemeente Winterswijk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1309BGWALIENSE17-OW01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3 de plankaart

de plankaart van het wijzigingsplan Waliënseweg 17;

1.4 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 4 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Groen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 8 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 25 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 7 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Aan het onderliggende van kracht zijnde bestemmingsplan wordt aan het artikel "Algemene gebruiksregels" een nieuw lid toegevoegd zijnde:

Nadat de gronden ter plaatse van de bestemming "Bedrijf" in gebruik zijn genomen ten behoeve van het bedrijf dan dient binnen 1 jaar ter plaatse van de bestemmingen "Bedrijf" en "Groen" het bedrijf landschappelijk ingepast te worden conform de volgende voorwaarden;

  • aanplant van inheemse struiken tussen de laanbomen langs de beide opritten naar de bedrijfswoningen;
  • beplanting van kerstbomen aan de noord- en westrand van het terrein moet worden vervangen door beplanting van inheems struweel met groenblijvende soorten als taxus en hulst.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 33 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

8.1 overige zone - waardevol landschap
8.1.1 aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van het waardevol landschap.

8.1.2 specifieke gebruiksregels

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' wordt uitsluitend genomen voor zover dit besluit:

  • a. geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg heeft, of;
  • b. het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 38 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 10 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als Wijzigingsplan Waliënseweg 17 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk

De burgemeester, De secretaris,

……………… ………………