direct naar inhoud van Regels
Plan: Boscompensatie Rauwershofweg 2
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1404BGRAUWRSHFW2-OW01

Regels

Plan van wijziging voor boscompensatie Rauwershofweg 2 in interswijk.

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk  vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk d.d. 27-01-2011 van toepassing.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit plan geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In afwijking op bovenstaande geldt voor dit wijzigingsplan als begrip:

1.1 het plan

het wijzigingsplan Boscompensatie Rauwershofweg 2 van de gemeente Winterswijk;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0294.WP1404BGRAUWRSHFW2-OW01 met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

1.3 de verbeelding

de verbeelding van het wijzigingsplan Boscompensatie Rauwershofweg 2;

1.4 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bos

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 5 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Natuur

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 12 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied .

Artikel 5 Wonen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 18 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 7 Waarde - Archeologische verwachting 2

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 24 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 8 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 25 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 9 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 33 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

10.1 EHS
10.1.1 aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduidingen 'EHS Natuur', 'EHS Verweving' en 'EHS Verbinding' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van landschappelijke en ecologische waarden.

10.1.2 voorwaarden omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid wordt niet genomen indien sprake is van een significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities van het gebied, met dien verstande dat significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities van het gebied geen belemmering vormt voor het nemen van dat besluit:

 • a. voor zover mitigerende maatregelen deze aantasting te niet doen, of;
 • b. voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid of het verlenen van een omgevingsvergunning is van groot openbaar belang;
  • 2. er is geen reëel alternatief voor de voorgenomen omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid;
  • 3. de aantasting wordt zoveel mogelijk beperkt door mitigerende maatregelen;
  • 4. voor zover de aantasting niet door mitigerende maatregelen wordt beperkt, worden hiervoor compenserende maatregelen getroffen.
10.1.3 advies

Een in het plan opgenomen bevoegdheid om bij omgevingsvergunnig af te wijken van de bouw- of gebruiksregels of bij omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden toe te staan, of een wijzigingsbevoegdheid, dat een significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities van het gebied tot gevolg heeft, wordt niet eerder verleend respectievelijk toegepast dan nadat advies is gevraagd aan een onafhankelijke deskundige op het gebied van natuur en landschap.

10.2 waardevol landschap
10.2.1 aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van het waardevol landschap.

10.2.2 specifieke gebruiksregels

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'Waardevol landschap' wordt uitsluitend genomen voor zover dit besluit:

 • a. geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg heeft, of;
 • b. het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 38 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 12 Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald als Boscompensatie Rauwershofweg 2 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld d.d.