direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene ontheffingsbepalingen
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Artikel 11 Algemene ontheffingsbepalingen

11.1 ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van:

a. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 3 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;

b. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;

c.de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 6 m.

11.2 voorwaarden

ontheffing als bedoeld in artikel 12.1 kan slechts worden verleend, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

  • a. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • b. er milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen gaan ontstaan;
  • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
  • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.