direct naar inhoud van 2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

2.3 Ruimtelijke Verordening Gelderland

De Ruimtelijke Verordening Gelderland is op 15 december 2010 door Provinciale Staten van Gelderland vastgesteld. Met de ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen. Hierbij richt de provincie zich op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, recreatie, glastuinbouw, water en de ecologische hoofdstructuur. De regels in de verordening zijn gebaseerd op de provinciale structuurvisie (voorheen Streekplan Gelderland 2005). De Ruimtelijke Verordening Gelderland is op 2 maart 2011 in werking getreden.

Het onderwerp verstedelijking komt aan bod in hoofdstuk 2 van de Ruimtelijke Verordening. De provincie hanteert daarbij als uitgangspunt dat nieuwe verstedelijking bij voorkeur plaatsvindt binnen het bestaand bebouwd gebied, binnen de woningbouwcontour en de zoekrichting woningbouw van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, binnen de zoekzones bedrijventerreinen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en binnen de zoekzones voor wonen en werken uit de Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking. Het plangebied valt niet binnen één van deze gebieden dan wel zones.

Slechts een beperkt deel van de verstedelijking kan buiten voorgenoemde gebieden plaatsvinden. Naast functioneel aan het buitengebied gebonden bebouwing, kan het gaan om functieverandering bij vrijkomende agrarische gebouwen, herbestemming van kazernegebouwen of gebouwen van zorginstellingen en de oprichten van nieuwe landgoederen. Het initiatief aan de Driemarkweg kan niet geschaard worden onder één van deze categorieën.

Daarnaast kan nieuwe bebouwing tevens mogelijk worden gemaakt in het kader van de invulling van de zoekzones landschappelijke versterking (zie ook 2.2). Het plangebied maakt ook geen onderdeel uit van een zoekzone voor landschappelijke versterking.

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien sprake is van een ontwikkeling waarvan is aangetoond dat deze redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen de in de tweede alinea genoemde gebieden en indien de ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor dit bestemmingsplan c.q. dit initiatief is een ontheffing aangevraagd. Op 1 juni 2011 is door Gedeputeerde Staten ontheffing verleend ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel gelegen tussen Driemarkweg 1b en 3 te Winterswijk. De beschikking is opgenomen in Bijlage 6 Beschikking ontheffing Gedeputeerde Staten