direct naar inhoud van 2.2 Recreatiewoning Dwarsweg 15-06
Plan: Correctie integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01

2.2 Recreatiewoning Dwarsweg 15-06

Bestaande situatie

Het perceel Dwarsweg 15-06 ligt in een bos, waar meerdere recreatiewoningen staan.

Hieronder vindt u een luchtfoto van het perceel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01_0005.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01_0006.png"

Hierboven vindt u een fragment van het voorgaande bestemmingsplan (Buitengebied Winterswijk Oost).

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01_0007.png"

Hierboven vindt u een fragment van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk (tegen deze vorm is beroep ingesteld).

De vorm van het perceel is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan. Dit is gebeurd naar aanleiding van een door de eigenaar ingediende zienswijze. Naderhand heeft de eigenaar in de beroepsfase aangegeven dat het perceel toch anders zou moeten liggen.

Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Tijdens de zitting bij de Raad van State is door de gemeente aangegeven dat het de bedoeling van de gemeente is om een bestemmingsplan te maken conform feitelijke situatie. Er zijn geen bezwaren om het perceel anders te situeren als dit ook feitelijk zo is.

In de uitspraak van de Raad van State wordt het volgende overwogen:

"2.12. Voorts stelt [appellant sub 5] dat de situering van het bestemmingsvlak op de verbeelding ten onrechte niet overeenkomt met de feitelijke ligging van zijn perceel.

2.12.1. De raad heeft ter zitting erkend dat ten onrechte de feitelijke situatie op het perceel niet als zodanig is bestemd, omdat de situering van het bestemmingsvlak op de verbeelding niet overeenkomt met de feitelijke ligging van het perceel van [appellant sub 5]. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit wat dit onderdeel betreft niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

2.13. Het beroep van [appellant sub 5] is gegrond, zodat het bestreden besluit, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Recreatie" voor het perceel [locatie 7] te winterswijk Ratum, dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb."

Nieuwe bestemmingsplan

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wordt in het nieuwe bestemmingsplan de vorm van het bestemmingsvlak gewijzigd. Met de eigenaar van het perceel is overlegd welke vorm van het bestemmingsvlak het meest overeenkomt met de feitelijke situatie. De bestemming is hetzelfde als in het vorige plan: "recreatie". De vorm is gewijzigd. Aan de noord- en de zuidzijde is een stukje toegevoegd omdat deze grond ook gebruikt wordt voor (verblijfs-)recreatie. Omdat de noordzijde een open plek in het bos is en de eigenaar deze wil behouden en niet wil bebouwen, is hier wel de bestemming recreatie opgenomen, maar dan zonder bouwvlak. De planregels zijn dezelfde als het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. In dit plan is bij alle recreatiewoningen geen onderscheid gemaakt tussen het bestemmings- en het bouwvlak (gehele vlak mag bebouwd worden). Omdat nu echter een gedeelte van het vlak geen bouwvlak is, is één wijziging aangebracht ten opzichte van het "moederplan". De eerste bestemmingsomschrijving van het genoemde moederplan (artikel 13.1.1 onder a) is verwijderd. Wanneer we deze niet zouden verwijderen, zou er dagrecreatie met ondergeschikte detailhandel en ondersteunende horeca zijn toegestaan en dit is niet wenselijk. Door de bepaling te verwijderen, is de bestemming dezelfde als alle andere recreatiewoningen.

Hieronder vindt u de verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1209BGCORRECTIE-VA01_0008.png"