direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Wissinkweg 7/9/11 en 8/10
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de wijzigingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe wijzigingsplan worden herzien.

De percelen Wissinkweg 7/9/11 en 8/10 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Corle.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. De percelen zijn met een rode pijl aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1112BGWIS7911810-OW01_0001.jpg"

Aanleiding voor de wijziging is het verzoek van de bewoners van Wissinkweg 7 om toestemming voor de de formele splitsing van de woning. Het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kent aan het perceel nog een agrarische functie toe (agrarisch bouwperceel). Deze functie is reeds geruime tijd vervallen.Uitgaande van het constante ruimtelijke beleid voor het buitengebied dat de bestemming doorgaans de actuele functie volgt, ligt het voor de hand om aan het perceel, zoals wordt gevraagd, een woonfunctie toe te kennen. Het bestemmingsplan voor het buitengebied bevat een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan burgemeester en wethouders de agrarische bestemming naar de bestemming Wonen kunt wijzigen. Binnen die bestemming kunnen maximaal drie woningen worden toegelaten. De feitelijke situatie ter plaatse komt overeen met deze mogelijkheden. De adviescommissie cultuurhistorie heeft de bebouwing en het erf beoordeeld en komt tot de conclusie dat er voldoende waarde aanwezig is om aan het verzoek te kunnen meewerken. Door de ligging tegen een naburig agrarisch bouwvlak bleek het in milieutechnische zin wenselijk dat ook het perceel Wissinkweg 8/10 een woonfunctie zou verkrijgen. Handhaving van de agrarische functie van dít perceel is niet noodzakelijk aangezien ook hier de agrarische activiteiten reeds geruime tijd zijn gestaakt en er redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat deze weer worden hervat.