direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Waterparagraaf
Plan: Wijziging bouwvlak Beerninkweg 24
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1201BGBEERNINK24-VA01

Hoofdstuk 6 Waterparagraaf

Op grond van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dient in de toelichting afzonderlijk te worden aangegeven welke de gevolgen voor het plan zijn voor de waterhuishouding.

De bestaande bebouwing Beerninkweg 24 is niet aangesloten op de riolering. Huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd middels een IBA klasse IIIb van het type vertikaal doorstroomd helofytenfilter. Dit individuele systeem voor behandeling van afvalwater heeft een capaciteit van 6 i.e en loosd in de bodem. Het systeem is aangelegd in 2000. Vrijkomend hemelwater wordt op en/of nabij het perceel geïnfiltreerd of geloosd op sloot.

Het voorliggende plan betreft een wijziging van bedrijfsbestemming in wonen. Het verhard oppervlak neemt daarbij maximaal met 875 m2 toe.

Conform de afspraken met het Waterschap Rijn & IJssel worden de uitgangspunten van de notitie "2009-09 Duurzaam en veilig water in de stad (afkoppelbeslisboom)" van het Waterschap Rijn & IJssel aangehouden. Voor een toename van verhard oppervlak tussen 500 m2 en 2500 m2 moet 20 mm statische berging als uitgangspunt genomen worden. Deze berging moet worden gerealiseerd op of nabij het betreffende perceel. De berging kan in de vorm van een greppel of poel worden aangelegd.

Bij nieuwbouw geldt voor afvalwater een aansluitverplichting op riolering. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken. Sanering van afvalwater moet dan gerealiseerd worden door gebruik van een IBA klasse IIIb systeem met bodemlozing. Voor toepassing van een dergelijk systeem is ontheffing van de aansluitplicht op riolering noodzakelijk.

Voor de waterhuishouding heeft het plan geen negatieve effecten. Hieronder vindt u een tabel met de verschillende waterthema's

Thema   Toetsvraag   Relevant  
HOOFDTHEMA'S  
Veiligheid
 
1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering?
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?  
Nee

Nee  
Riolering en Afvalwaterketen   1. Is er toename van het afvalwater (DWA)?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?  
Ja
Nee
Nee  
Wateroverlast (oppervlaktewater)
 
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
Is niet aangekoppeld i.v.m. drukriolering

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  
Ja
Nee (is niet aangekoppeld i.v.m. drukriolering

Nee  
Grondwater-
overlast  
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?
3. Is in het plangebied sprake van kwel?

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  
Nee

Nee

Nee


Nee  
Oppervlaktewater-
kwaliteit
 
1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied?  
Ja,


Nee
Nee  
Grondwaterkwaliteit   1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?   Nee  
Volksgezondheid
 
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  

Nee


Nee  
Verdroging   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?   Nee  
Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?  
Nee
Nee  
Inrichting en beheer   1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  
Ja, watergang aan de zuidzijde van het perceel

Nee  
AANDACHTSTHEMA'S  
Recreatie   1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?  
Nee  
Cultuurhistorie   1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?   Nee  

*De uitgangspunten genoemd op pagina 4 van de notitie "2009-09 Duurzaam en veilig water in de stad (afkoppelbeslisboom)" van het Waterschap Rijn & IJssel wordt aangehouden.