direct naar inhoud van Regels
Plan: Fukkinkweg 3
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1607BGFUKKINKWE3-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In afwijking van het bovenstaande wordt in deze regels verstaan onder:

het plan

het bestemmingsplan Fukkinkweg 3 met identificatienummer NL.IMRO.0294.WP1607BGFUKKINKWE3-VA01 van de gemeente Winterswijk;

bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Aanvullend geldt bij artikel 3.2:

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van het huisvesten van vee wordt niet verleend wanneer dit leidt tot een vergroting van de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen voor het huisvesten van vee, tenzij de vergroting niet leidt tot een toename van depositie van NH3 op Natura 2000-gebieden ten opzichte van de depositie die wordt veroorzaakt door de vergunde dieraantallen en emissiepunten conform de vergunning Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 8 oktober 2012 met nr. 2012-003370.

Aanvullend geldt bij artikel 3.5:


Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

  • a. Binnen één jaar na het bouwkundig gereed komen van het nieuwe bedrijfsgebouw voor het huisvesten van vee zoals beoogd is met dit wijzigingsplan, dient het plangebied landschappelijk te zijn ingepast conform het in Bijlage 1 van deze regels opgenomen inrichtingsplan van Buro Collou d.d. 19 september 2016;
  • b. de landschappelijke inrichting onder a dient duurzaam in stand te worden gehouden.

Artikel 4 Groen

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 8 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 5 Water

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 17 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 7 Waarde - Archeologische verwachting 3

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 25 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 8 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 overgangsrecht bouwwerken
9.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot ,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
9.1.2

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 9.1.1 met maximaal 10%.

9.1.3

Artikel 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

9.2 overgangsrecht gebruik
9.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

9.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

9.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 9.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

9.2.4

Artikel 9.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 10 Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan Fukkinkweg 3 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld d.d. 2 februari 2017 met nummer 126028