direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-OW01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 bestemmingsomschrijving
4.1.1

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarische hulpbedrijven, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch hulpbedrijf';
 • b. een nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • c. een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg met een maximale lpg-doorzet van 1.000 m³ ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
 • d. overige bedrijvigheid ter plaatse van de aanduiding;

'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 1'   een aannemer  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 2'   een autosloper/ herstelinrichting  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 3'   bouwmaterialen met opslag  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 4'   een dierenpension  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 5'   een gronddepot en opslag grasachtig groenafval   
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 6'   een groothandel in landbouwbenodigdheden  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 7'   handel in keukens en badkamers  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 8'   een houthandel  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 9'   een houthandel en zagerij  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 10'   een houtverwerkend bedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 11'   een houtvezelbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 12'   een hovenier  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 13'   een hovenier / kwekerij  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 14'   een hovenier / tuincentrum  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 15'   een installatiebedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 16'   kleiwinning  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 17'   machinale houtbewerking  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 18'   een metaalbewerkingsbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 19'   motorbrandstof / ijzerwaren / fietswinkel met verhuur en constructiebedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 20'   muziekinstrumentenfabricage en opslag meubelen  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 21'   opslag  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 22'   opslag aannemersbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 23'   opslag en stalling  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 24'   opslag waterschap  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 25'   poelier en opslagruimte  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 26'   een schildersbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 27'   een schoorsteenvegersbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 28'   een smederij  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 29'   een steen- en kalkgroeve  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 30'   een stratenmakersbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 31   een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 32'   een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg (met detailhandel)  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 33'   een timmerbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 34'   een timmerbedrijf en houtzagerij  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 35'   een transportbedrijf  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 36'   een tuincentrum  
'specifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid 37'   een waterzuiveringsinstallatie  
 • e. een lpg vulpunt ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg';
 • f. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • g. een zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.1.2

De hoogte van opslag ten behoeve van de bestemming bedraagt maximaal 4 m.

4.2 bouwregels
4.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover een bouwvlak is aangegeven dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bebouwde oppervlakte van bedrijfsgebouwen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' aangegeven oppervlakte;
 • c. de bebouwde oppervlakte van de nutsvoorzieningen bedraagt maximaal de bestaande oppervlakte;
 • d. goothoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte, dan wel voor zover de goothoogte niet is aangeduid, maximaal 6,5 m;
 • e. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, dan wel voor zover de bouwhoogte niet is aangeduid, maximaal 9 m;
 • f. inhoud van een bedrijfswoning maximaal de bestaande inhoud met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande inhoud, bedraagt de inhoud maximaal 750 m³;
 • g. oppervlakte van de bedrijfswoning maximaal de bestaande oppervlakte met dien verstande dat voor zover er geen sprake is van een bestaande oppervlakte, bedraagt de oppervlakte maximaal 150 m².
4.2.2

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. voor zover een bouwvlak is aangegeven dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m2;
 • c. de bouwhoogte van de zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;
 • d. goothoogte is:
  • 1. bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;
  • 2. bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning + 0,25 m;
 • e. bouwhoogte is:
  • 1. bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;
  • 2. bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfswoning - 2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m.
4.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. bedrijfsinstallaties, lichtmasten en vlaggenmasten 8 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
4.2.4

In afwijking van het bepaalde in artikel:

 • a. 4.2.1 onder c en d bedragen de goot- en bouwhoogten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 27', maximaal 15 m;
 • b. 4.2.3 bedraagt de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 27' voor zover deze zijn gelegen binnen het bouwvlak, maximaal 35 m.
4.3 ontheffing van de bouwregels
4.3.1 Vergroten bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.1 onder e en f voor het vergroten van de oppervlakte en inhoud van een bedrijfswoning, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte mag met maximaal 20 m² worden uitgebreid;
 • b. de kenmerkende vorm van de hoofdbouwmassa dient gehandhaafd te blijven;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
4.3.2 Vergroting oppervlakte bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4.2.1 onder b voor het toestaan van een grotere bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. de vergroting mag niet meer bedragen dan in bijlage 2 per bedrijf onder de kolom "toegestaan m2 na ontheffing" is aangegeven;
 • b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
4.4 ontheffing van de gebruiksregels
4.4.1 Ander bedrijf

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

 • a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het betreft een bedrijf dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
4.4.2 Verhoging opslag

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4.1.2 voor het toestaan van opslag van niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen tot een maximale hoogte van 6 m mits hiertoe voldoende landschappelijke voorzieningen worden getroffen.

4.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen:

 • a. voor het toestaan van een grotere bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen dan op grond van artikel 4.2.1 onder b en artikel 4.3 mogelijk is, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
  • 1. de vergroting mag niet meer bedragen dan in bijlage 2 per bedrijf onder de kolom "toegestaan m2 na wijziging" is aangegeven;
  • 2. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
  • 3. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • b. voor het toestaan van een bedrijf dat is opgenomen in categorie 3a van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel een bedrijf dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 3.1, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
  • 1. geen onevenredige aantasting vindt plaats van de verkeersveiligheid;
  • 2. geen onevenredige aantasting vindt plaats van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
 • c. het verkleinen van de maximale LPG-doorzet en daarmee samenhangend het verkleinen van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' als bedoeld in artikel 32.7, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet verslechtert;
 • d. het verplaatsen van het LPG-vulpunt en daarmee samenhangend het verplaatsen van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' als bedoeld in artikel 32.7, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden niet verslechtert.