direct naar inhoud van Artikel 5 Bos
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-OW01

Artikel 5 Bos

5.1 bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van algemene natuur- en landschapswaarden;
 • d. productiebos uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos -productiebos';
 • e. een theekoepel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - theekoepel';
 • f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • g. paardensport ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport -paardensport';
 • h. een survivalparcours ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - survivalparcours';
 • i. evenementen in de vorm van motorcross- en menwedstrijden uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', mits dit gebruik voor iedere activiteit afzonderlijk beperkt blijft tot maximaal twee dagen per kalenderjaar exclusief opbouwen en afbreken;
 • j. een oefenterrein voor een jachthondenopleiding uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - jachthondenopleiding';
 • k. een zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, parkeervoorzieningen.

5.2 bouwregels
5.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd met uitzondering van de theekoepel met dien verstande dat de goot- en bouwhoogten van de theekoepel maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte bedragen.

5.2.2

De bouwhoogte van de zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte.

5.2.3

Bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

5.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in:

 • a. artikel 25.2.1 voor het toestaan van een gebouw ten behoeve van de opslag en berging van materialen voor het beheer van het bos, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
  • 1. het gebouw is noodzakelijk in verband met het beheer van het bos;
  • 2. de oppervlakte bedraagt maximaal 20 m2;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
  • 4. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de natuur- en landschapswaarden van het gebied;
 • b. artikel 5.2.3 voor het toestaan van een bouwhoogte van maximaal 4 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend voor zover het betreft bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in de vorm van trimtoestellen en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - survivalparcours' bouwwerken ten behoeve van survivalactiviteiten.
5.4 aanlegvergunning
5.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:

 • a. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • c. het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.
5.4.2

Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de algemene natuur- en landschapswaarden of de specifieke natuur- en landschapswaarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

5.4.3

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

 • a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
 • b. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning;
 • c. het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtopstanden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos -productiebos'.