direct naar inhoud van 2.6 Toetsing/planmotivering
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

2.6 Toetsing/planmotivering

Het plangebied is gelegen in een waardevol landschap. Belangrijk daarbij is de vraag of de ontwikkeling past binnen de kwaliteiten van dit landschap en of de ontwikkeling eventueel tot een versterking van de landschappelijke kwaliteiten kan leiden.

Het plangebied wordt dusdanig ingericht dat het een versterking vormt voor het waardevolle landschap waar het in ligt. De loop van de beek wordt zichtbaar gemaakt in het landschap. Het kleinschalige karakter van het landschap wordt versterkt door de sloop van de relatief grootschalige bedrijfsbebouwing van de kippenslachterij (ongeveer 2.000 m2). Nabij deze locatie komen hiervoor kleinschalige geclusterde woonvorm voor terug, die zorgvuldig wordt ingepast in het landschap.

Naast de ontwikkeling van 17 woningen worden ook natuur- en landschapswaarden ontwikkeld. De kwaliteit van het omringende landschap wordt gevormd door een afwisseling van kleinschalige landschapselementen. Ook in de planontwikkeling komt dit herkenbaar naar voren. Zo wordt de beek Boven Slinge weer meer zichtbaar in het landschap, met een natuurlijker ogende loop en wordt een nieuwe houtwal aangeplant langs de Burloseweg. De steilrand aan de zuidzijde van het plangebied wordt behouden en blijft herkenbaar in het gebied aanwezig. De steilrand vormt de natuurlijke begrenzing van de es aan de zuidzijde. De karakteristieke openheid van de es blijft behouden. Het landschappelijke contrast tussen de open es en de meer besloten natuurlijke wadi die tegen de steilrand aanligt wordt eveneens behouden en door de aanleg van de nieuwe houtwal versterkt. De wadi kan indien gewenst zijn oude waterafvoerende functie blijven vervullen. De doelstellingen van de EHS kunnen mede worden gerealiseerd door het onderhavige plan door de aanleg van natuurlijk grasland aansluitend aan de beek. De groenzone aansluitend aan de beek kan worden ingericht met natuurvriendelijke oevers.

De aanwezige landschappelijke kwaliteiten zijn het uitgangspunt geweest bij de plaatsing van de woningen in dit landschap. De woningen worden in acht bouwvolumes ondergebracht en worden voorzien van een kap. Ze zijn dusdanig geplaatst dat zij de uitstraling van een boerderijcluster krijgen. Hierdoor wordt enerzijds de aanwezige landschappelijke structuur versterkt en anderzijds de aanwezige sociale structuur van leven in een buurtschap.

Er zal een aantal herkenbare karakteristieke en streekeigen kenmerken in de bebouwing verwerkt worden om deze zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Deze zaken zijn verder uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan.

De bestaande kernkwaliteiten in het gebied worden gerespecteerd en de bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden ter plaatse worden versterkt door uitvoering van onderhavig plan.

Sociaal
De realisering van de woningen in de buurtschap betekent dat de leefbaarheid van de buurtschap toeneemt. De afgelopen 19 jaar zijn er geen woningen gebouwd terwijl de gemeenschap hier wel behoefte aan heeft. Het plan zorgt ervoor dat mensen die zich aan de buurtschap verbonden voelen nu de kans krijgen hier ook te komen of blijven wonen. Omdat het plan voorziet in verschillende woningtypes wordt voor diverse doelgroepen woningen gerealiseerd. Zowel voor starters als ouderen kunnen binnen het plan passende woningen worden gerealiseerd. De woningen worden vorm gegeven als een boerderijcluster met bijbehorende schuren met tussengelegen boerenerf. Het parkeren vindt deels inpandig plaats en verder op gemeenschappelijke parkeerplaatsen.

Ook worden de verkeersveiligheid en de toeristische mogelijkheden verbeterd door de aanleg van een fietspad tussen de Burloseweg en de Slingeweg.