direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
Plan: Herinrichting kruising N318-Meenkmolenweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1006BGN318MEENKM-OW01

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
8.1.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.1.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemmingen mag alleen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd;
 • b. Gebouwen mogen niet worden gebouwd;
 • c. Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3¬†m.
8.1.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 8.1.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van het waterschap.

8.1.4 Aanlegvergunning 

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 8.1.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 • d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond en/of schadelijke stoffen;
 • e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • f. andere-werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.
8.1.5

Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de kwaliteit van het grondwater en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

8.1.6

Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van het waterschap.

8.1.7

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

 • a. andere-werken die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
8.2 Vrijwaringszone - molenbiotoop Meenkmolen
8.2.1 Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop Meenkmolen' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de functie van de molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element.

8.2.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming mag de bouwhoogte van nieuwe bouwwerken op de in artikel 8.2.1 bedoelde gronden bedragen:

 • a. tot 100 m uit de as van de molen, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop Meenkmolen', maximaal 2,55 m;
 • b. tussen 100 m en 400 m uit de as van de molen: de maximale hoogte zoals die mogelijk is op grond van de onderstaande berekening:
  Hx = X/75 + (0,2 x z)
  • 1. voor de molenbiotoop ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop Meenkmolen' is de ingevulde berekening van toepassing: Hx = X/75 + (0,2 x 14,05);

Daarbij zijn de variabelen als volgt gedefinieerd:

Hx = toegestane hoogte van een obstakel op afstand x

X = afstand van het obstakel tot de molen;

een en ander met dien verstande, dat de ingevolge de onderliggende bestemming maximaal toegestane hoogte niet mag worden overschreden.

8.2.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 8.2.2 voor het bouwen overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van desbetreffende afdeling van de provincie.

8.2.4 Aanlegvergunning
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders op de in artikel 8.2.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te voeren:
  • 1. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in artikel 8.2.2 is toegestaan voor bouwwerken;
  • 2. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 8.2.2 is toegestaan voor bouwwerken;
  • 3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een uitgroeihoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 8.2.2 is toegestaan voor bouwwerken;
 • b. Een aanlegvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren van het ander-werk dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen;
 • c. Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de beheerder van de molen;
 • d. Geen aanlegvergunning is nodig voor:
  • 1. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
  • 2. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.