direct naar inhoud van 3.2 Planologische afweging
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

3.2 Planologische afweging

Het bestemmingsplan omvat de mogelijkheid tot de nieuwbouw van een woning op een nog onbebouwd perceel aan de Driemarkweg te Winterswijk.

Het initiatief past niet binnen het provinciale beleidskader. In het buitengebied zijn nieuwe woningen op nog onbebouwde locaties in principe niet toegestaan. Een uitzondering voor dit initiatief is binnen het provinciaal beleid niet mogelijk, omdat: a. het plangebied geen onderdeel uitmaakt van een zoekzone voor landschappelijke versterking; b. er met voorliggend initiatief geen sprake is van sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen; en c. het initiatief geen onderdeel uitmaakt van een nieuw landgoed.

In de recent tot stand gekomen Ruimtelijke Verordening Gelderland (zie ook 2.3) zijn in artikel 2 onder 2.3 de situaties opgenomen wanneer nieuwe bebouwing (buiten bestaand bebouwd gebied) onder voorwaarden is toegestaan. Wanneer een initiatief niet kan worden geschaard onder één van de door de provincie genoemde categorieën, kan een ontheffing worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde is dan dat de ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Op 1 juni 2011 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland ontheffing verleend voor onderhavig initiatief (zie Bijlage 6).

Mede vanwege de ligging van het plangebied (grenzend aan de bebouwde kom van Winterswijk) acht de gemeente Winterswijk het aanvaardbaar mee te werken aan het voorliggende initiatief. In de Structuurvisie Winterswijk staat namelijk vermeld dat de gemeente in de stadsrandzone meewerkt aan combinaties van rode en groene functies om de overgang tussen stad en landelijk gebied in evenwicht te brengen en te verzachten. Voorliggend initiatief draagt hieraan bij. Met de nieuwe woning zullen de bedrijfspanden aan de Driemarkweg 1 namelijk (deels) aan het zicht vanaf de openbare weg worden onttrokken. Dit betekent een "zachtere overgang" tussen het buitengebied en de bebouwde kom. Bovendien zal in samenhang met de nieuwe woning aan de noordkant van het perceel een nieuwe houtwal worden gerealiseerd. Het "Inrichtingsplan Driemarkweg tussen 1b en 3" omvat een plan voor de inrichting van het erf en de landschappelijke inpassing. Dit plan zal als leidraad dienen voor het uiteindelijke bouwplan en de inrichting van het erf. Het "Inrichtingsplan Driemarkweg tussen 1b en 3" is opgenomen als Bijlage 5 Landschappelijke inpassing en inrichtingsplan.

Verder zijn in hoofdstuk 2 van deze toelichting reeds verschillende andere aspecten aan de orde gekomen: milieuaspecten, water, de natuurwaarde, het landschap en de archeologische waarde. Hieruit komen geen negatieve gevolgen dan wel effecten naar voren.

Het plangebied aan de Driemarkweg ligt in de nabijheid van de Venemansmolen. Voor deze molen geldt een molenbiotoop, waarbinnen voorwaarden worden gesteld aan de hoogte van nieuwe bebouwing. Uit een berekening blijkt dat de maximale bouwhoogte 7,39 meter mag bedragen. Deze maximale bouwhoogte is in de planregels gehanteerd.