direct naar inhoud van 3.3 Planopzet
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

3.3 Planopzet

Voor wat betreft de plansystematiek is zoveel mogelijk aangesloten bij het bestemmingsplan "Buitengebied" (2011) van Winterswijk.

Aan het betreffende perceel is de bestemming "Wonen" toegekend. Voor het bestemmingsvlak is geregeld dat maximaal 1 woning mag worden gebouwd met een maximale inhoud van 750 m3 en een maximale oppervlakte van 150 m2. De voorgevelrooilijn dient op 18,5 meter vanaf de Driemarkweg te worden gesitueerd. De gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag maximaal 150 m2bedragen. De maximale bouwhoogte mag 7,39 meter bedragen.

De watergang, die grenst aan het perceel, is in voorliggend bestemmingsplan bestemd als "Water".

Verder geldt voor het plangebied de dubbelbestemming "Waarde - Archeologische verwachting 3", die overgenomen is uit het bestemmingsplan "Buitengebied" (2011). Dit geldt ook voor de gebiedsaanduidingen "waardevol landschap" en "vrijwaringszone - molenbiotoop Venemansmolen".

Met het oog op de voorgestane landschappelijke inpassing zijn in dit specifieke geval bij de gebiedsaanduiding 'waardevol landschap' specifieke en verplichtende bouw- en gebruiksregels opgenomen waarin wordt gerelateerd aan de inrichting en instandhouding van houtwallen en andere beplanting (zie daartoe onderdeel 3.2 en Bijlage 5 Landschappelijke inpassing en inrichtingsplan).