direct naar inhoud van 2.2 Planopzet
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

2.2 Planopzet

2.2.1 Huidige situatie en noodzaak tot herontwikkeling

De familie Esselink is eigenaar bewoner van het landgoed Het Vriezenhuis. Dit landgoed bestaat uit bos, landbouwgrond, een agrarisch bedrijf, een bosbouwbedrijf, enkele woningen en het monumentale erf op het adres Wooldseweg 119. Dit landgoed mag met recht een van dè parels van Winterswijk genoemd worden.

Een landgoed is van oudsher een bedrijf dat haar inkomsten haalt uit (het verpachten van) agrarische grond, de verhuur van opstallen, natuur- en landschapsbeheer en bosbouw. Gebleken is echter dat deze activiteiten onvoldoende financiële basis bieden voor een duurzame instandhouding. De familie Esselink is daarom op zoek gegaan naar een functie om de economische basis te verbreden.

Het erf heeft in de huidige situatie al een zeer hoger landschappelijke waarde. Om deze reden is er extra aandachtvoor de inrichting van het erf bij het realiseren van de nieuwbouw. Bij de start van het project is onder andere de 'erven consulent' van het Geldersch Genootschap geconsulteerd. Er is gekozen om een zoeklocatie aan te wijzen nabij de hoogstam fruitboomgaard. Door deze locatie te kiezen maakt de woning wel deel uit van het historische erf, maar overstemt het de monumentale gebouwen niet.

Ten behoeve van een goede situering van en inpassing van de nieuwe bedrijfswoning in de omgeving wordt een landschapsplan opgesteld. Voor het ontwerp van de bedrijfswoning zal een beeldkwaliteitplan worden opgesteld welke tevens als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling zal dienen.

2.2.2 Toekomstige situatie

Samen met de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland zijn zij in 2005 gestart met het realiseren van een verblijfsrecreatieve functie in de monumentale gebouwen op het erf aan de Wooldseweg. Deze recreatiefunctie is geen vervanger van de oorspronkelijke economische basis, maar een noodzakelijke aanvulling daarop.

De herontwikkeling van een landgoed als dit is een groot en complex project dat daarom gefaseerd is aangepakt. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren:

  • de monumentale waarde van de gebouwen op het erf;
  • de natuur- en landschapswaarden rond het erf;
  • het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning op het erf;
  • de toeristische recreatieve ontsluiting;

Er is ervoor gekozen om alle monumentale gebouwen volledig in te zetten voor de recreatiefunctie. Hierdoor ontstaat een nieuwe financiële drager voor het landgoed als aanvulling op de bestaande dragers. Deze keuze bracht twee gevolgen met zich mee. Het eerste gevolg was dat de gebouwen niet meer beschikbaar waren voor de andere bedrijfsfuncties van het landgoed, zoals de bosbouw. De oplossing hiervoor is gevonden in de nieuwbouw van een bijgebouw voor de stalling van materieel (zoals een trekker) en de opslag van hout uit eigen bos. Een tweede gevolg van de benutting van de monumentale gebouwen was dat de bestaande bedrijfswoning verplaatst moest worden. Omdat de bestaande hoofdwoning is verbouwd tot hotel, is er voor gekozen hiervoor nieuwbouw te realiseren op het erf.

Door nauwe samenwerking zijn in de eerste fase van dit project oplossingen gevonden voor de verbouwing en financiering van:

  • de monumentale driekappige schoppe tot recreatieappartementen en een zaalruimte;
  • de renovatie van de hoofdwoning en het realiseren van hotelkamers hierin.

In de tweede fase zal het project verder worden afgerond. Deze afronding zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • het realiseren van een receptie in de melkkamer;
  • het realiseren van hotelkamers, zaalruimten en een keuken in de deel en de jongveestal;
  • het verder verbeteren van de toeristische ontsluiting van het landgoed in de vorm van recreatiepaden en een parkeervoorziening;
  • het realiseren van de nieuwbouw voor de verplaatsing van de bestaande bedrijfswoning.