direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplan
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

1.3 Vigerende bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan is een partiƫle herziening van het bestemmingsplan Winterswijk Oost, vastgesteld door de raad van de gemeente Winterswijk op 26 oktober 1989 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 15 juni 1990. Het plan is onherroepelijk geworden op 24 april 2002.

Het projectgebied heeft in dit bestemmingsplan de bestemming 'woondoeleinden met cultuurhistorische waarden'. Op 27 november 2008 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO verleend voor het exploiteren van een boerderijterras waarbij een karakteristieke schuur gebruikt mag worden als slechtweer voorziening. Een boerderijterras is een kleinschalig terras waar geen alcoholische dranken en etenswaren mogen worden aangeboden.

De raad heeft in de vergadering van 27 januari 2011 een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied vastgesteld. Zie figuur 1.3 voor een uitsnede uit de verbeelding van dit bestemmingsplan Buitengebied.

Figuur 1.3: uitsnede uit de verbeelding van bestemmingsplan Buitengebied, met in het midden het plangebied
afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0005.png"

Het gele vlak heeft de bestemming 'Wonen' (W). Dit gele bestemmingsvlak is gesplitst (sba-gsp), waarbij het noordwestelijke deel de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' (WR-C) heeft. Het zuidoostelijke deel van dit bestemmingsvlak heeft deze dubbelbestemming niet. De dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' dient ter behoud en herstel van de (vroeger) aanwezige cultuurhistorische waarden van bouwwerken. De bestemming 'Wonen' staat de woonfunctie toe, alsmede aan huis verbonden beroepen en ondergeschikte andere functies daar waar een bijpassende aanduiding geldt. Onder de ondergeschikte andere functies vallen ook vormen van verblijfsrecreatie. Vanwege de splitsing mag binnen de bestemming 'Wonen' 200 m2 aan bijgebouwen en overkappingen worden gerealiseerd, in plaats van 100 m2.

Langs de Wesselerweg bevindt zich een houtwal met de bestemming 'Groen' (G) en het overige deel van het plangebied heeft de bestemming 'Agrarisch cultuurlandschap' (A-CL). Binnen deze bestemming is de uitoefening van een agrarisch bedrijf, hier en daar andere aan het buitengebied gerelateerde activiteiten, bedrijfswoning en aan huis verbonden beroepen toegestaan. In het onderhavig plangebied geldt binnen deze bestemming de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen'. Deze aanduiding dient ter behoud, herstel en/of ontwikkeling van (vroeger) aanwezige hoogteverschillen. Hier geldt een aanlegvergunningstelsel.

Binnen de bestemmingen 'Wonen' en 'Agrarisch cultuurlandschap' is met toepassing van wijzigings- en/of ontheffingsbevoegdheden in bepaalde mate horeca en (verblijfs)recreatie toegestaan, waarbij in elk geval geldt dat hiervoor geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht. Dit wordt in paragraaf 3.9.4 van de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied nader toegelicht. Overige bij ontheffing toegestane nevenactiviteiten zijn in oppervlakte beperkt vanwege de op het hele terrein gelegen gebiedsaanduiding 'landschapswaarden' (artikel 3.6.6.a en 18.4.6.a).

Binnen de op het terrein gelegen cirkel geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' (WR-AV1) en erbuiten de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' (WR-AV4). Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem, waarbij gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' een hogere beschermingsgraad hebben.

In het zuidoostelijke deel van het plangebied bevindt zich een strook met de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' en de rest van het plangebied heeft de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - extensieveringsgebied'. Hier gelden beperkingen ten aanzien van het houden van een intensieve veehouderij. Het gehele plangebied ligt binnen de gebiedsaanduiding 'waardevol landschap', waardoor het toegestane bebouwd oppervlak voor diverse aan het buitengebied nevenactiviteiten beperkt is.

Omdat het voorgenomen plan voorziet in de realisatie van nieuwbouw in de vorm van een schoppe ten behoeve van het bezoekerscentrum en omdat er sprake is van een stapeling van nevenactiviteiten waardoor niet meer van 'ondergeschikt aan wonen' kan worden gesproken, voldoet het voorgenomen plan niet aan het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied en de hierin opgenomen wijzigings- en ontheffingsmogelijkheden.