direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Bospark Achterhoek
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 8 Recreatie - Bospark Achterhoek

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Bospark Achterhoek aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van 40 vaste kampeermiddelen, waarvan maximaal 5 trekkershutten;
 • b. het bestaande aantal bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2┬ávan de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteit in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. de bestaande horeca;
 • d. dagrecreatie;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, detailhandel, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

8.2 bouwregels
8.2.1

Beheer- en dienstgebouwen en gebouwen ten behoeve van horeca voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van horeca maximaal de bestaande oppervlakte mag bedragen;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m.
8.2.2

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • c. bebouwd oppervlakte maximaal 500 m2.
8.2.3

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 60 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 3,5 m, gemeten vanaf de onderkant van de wielen.
8.2.4

Vrijstaande bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 9 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 2,5 m.
8.2.5

Trekkershutten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 30 m2 per hut;
 • b. bouwhoogte maximaal 4 m.
8.2.6

Bijgebouwen bij trekkershutten zijn niet toegestaan.

8.2.7

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
8.2.8

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
8.2.9

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
8.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 8.1 onder a ten behoeve van:

 • a. omzetting van vaste kampeermiddelen naar recreatiewoningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. aantonen markttechnische behoefte;
  • 2. per bouwperceel dient de verhouding 1 : 4 te worden aangehouden;
 • b. het bouwen van een groepsaccommodatie, die voldoet aan de volgende kenmerken:
  • 1. goothoogte maximaal 3,5 m;
  • 2. bouwhoogte maximaal 9 m;
  • 3. oppervlakte maximaal 500 m2.