direct naar inhoud van Artikel 9 Recreatie - Den Möllenhof
Plan: Verblijfsrecreatieterreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104BGRECREATIE-VA01

Artikel 9 Recreatie - Den Möllenhof

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Den Möllenhof aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsrecreatie in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van vrijstaande recreatiewoningen, met dien verstande dat binnen de gehele bestemming maximaal 32 recreatiewoningen zijn toegestaan;
 • b. maximaal één bedrijfswoning, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteit in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. dagrecreatie;
 • d. een manege ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • e. horeca, ondergeschikt aan de recreatiefunctie als bedoeld onder a en manegefunctie als bedoeld onder d;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, ondergeschikte detailhandel, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

9.2 bouwregels
9.2.1

Beheer- en dienstgebouwen en gebouwen ten behoeve van horeca voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van horeca mag maximaal het bestaande oppervlakte bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS natuur' de bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen met maximaal 20% mag worden vergroot tot een maximum van 375 m2;
  • 2. voor zover de locatie is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'EHS verbin-ding' of 'EHS verweving' of 'waardevol landschap' de bedrijfsvloeroppervlakte bedrijfsgebouwen mag worden vergroot met 20% tot een maximum van 500 m2;
 • c. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 9 m.
9.2.2

Gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 4,5 m;
 • c. bebouwd oppervlakte maximaal 500 m2.
9.2.3

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 66 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • b. inhoud maximaal 300 m3;
 • c. goothoogte maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • e. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
9.2.4

Bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij de recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. maximaal één vrijstaand bijgebouw per recreatiewoning;
 • b. bouwhoogte maximaal 3 m;
 • c. oppervlakte maximaal 15 m2, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de recreatiewoning en het bijbehorende bijgebouw niet meer dan 75 m2 mag bedragen;
 • d. onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder bovengrondse gebouwen.
9.2.5

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 60 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 3,5 m, gemeten vanaf de onderkant van de wielen.
9.2.6

Vrijstaande bijgebouwen, inclusief overkappingen, bij stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 9 m2;
 • b. bouwhoogte maximaal 2,5 m.
9.2.7

Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 3,5 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 9 m;
 • d. inhoud maximaal 750 m3.
9.2.8

Bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 150 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6 m.
9.2.9

Bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'manege' voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte van bedrijfsgebouwen maximaal 6,5 m;
 • b. bouwhoogte van bedrijfsgebouwen maximaal 10 m;
9.2.10

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m.
9.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.2.3 onder a en b ten behoeve van vergroting van de oppervlakte en inhoud van de recreatiewoning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de oppervlakte maximaal 125 m2 mag bedragen;
 • b. aantoonbaar markttechnische behoefte bestaat voor de vergroting; en
 • c. per bouwperceel de verhouding 1 : 4 wordt aangehouden.
9.4 specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'manege' wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een volwaardige horecavoorziening (feesten en partijen) en een permanent multifunctioneel (commercieel) gebruik ten behoeve van sportwedstrijden, beurzen, markten, shows en evenementen.

9.5 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 9.1 onder a ten behoeve van:

 • a. het bouwen van maximaal 4 aaneengeschakelde recreatiewoningen onder de voorwaarde dat voor het overige aan de bouwregels voor recreatiewoningen wordt voldaan;
 • b. het bouwen van een groepsaccommodatie, die voldoet aan de volgende kenmerken:
  • 1. goothoogte maximaal 3,5 m;
  • 2. bouwhoogte maximaal 9 m;
  • 3. oppervlakte maximaal 500 m2.