direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - Bijzondere woonvorm
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 19 Wonen - Bijzondere woonvorm

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Bijzondere woonvorm' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. het bestaande aantal zorgwoning en woningen in een bijzondere groepering of samenstelling;
  • b. gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de bijzondere woonvorm;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

19.2 bouwregels
19.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
19.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal:

  • a. erfafscheidingen 2¬†m;
  • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m;
19.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 19.1 onder a voor het toestaan van nieuwe woningen, mits:

  • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • b. voor de extra woning(en) een aanvaardbaar woonklimaat kan worden gerealiseerd;
  • c. de toename van het aantal woningen past in het gemeentelijk woningbouwbeleid;
  • d. de toename van het aantal woningen past in het gemeentelijk beleid ten aanzien van in- en uitbreiding.