direct naar inhoud van Artikel 27 Waarde - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 27 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

27.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de ruimtelijke karakteristieke waarden en het behoud van cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht.

27.2 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen geen nieuwe bouwwerken worden opgericht.

27.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2 voor het toestaan van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de andere bestemmingen, mits dat niet leidt tot onevenredige afbreuk van de ruimtelijke karakteristieke en cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht.

27.4 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 omgevingsvergunningplichtig

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: het verharden van een voortuin voor meer dan 1/3 van de oppervlakte van de betreffende voortuin.

27.4.2 weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 27.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke karakteristieke en cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

27.4.3 uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 27.4.1is nodig voor:

  • a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
  • b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende omgevingsvergunning.
27.5 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
27.5.1 sloopvergunningplichtig

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.1 bedoelde gronden cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken geheel of gedeeltelijk slopen.

27.5.2 uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 27.5.1 is vereist voor:

  • a. het slopen ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag;
  • b. sloopwerkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning;
  • c. sloopwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het gedeeltelijk veranderen of vernieuwen van een bouwwerk overeenkomstig een onherroepelijke omgevingsvergunning voor het bouwen.