direct naar inhoud van Artikel 28 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 28 Waarde - Cultuurhistorie

28.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van bouwwerken zoals opgenomen in bijlage 3 (Karakteristieke objecten) behorende bij deze regels.

28.2 bouwregels
28.2.1

In afwijking van de regels behorende bij de andere daar voorkomende bestemmingen, mag een bouwwerk op de in artikel 28.1 bedoelde gronden slechts gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd, mits:

  • a. het uitwendig karakter van het bouwwerk in bestaande toestand niet wordt veranderd voor wat betreft de hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, de dakvorm, de nokrichting en de dakhelling alsmede de gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers;
  • b. overigens voldaan wordt aan het bepaalde in de bouwregels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming.
28.2.2

Het bepaalde in artikel 28.2.1 is niet van toepassing indien een vernieuwing en/of verandering plaatsvindt in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke monumentenverordening verleende vergunning.

28.3 afwijken van de bouwregels
28.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 28.2.1, indien toepassing van dit artikel zou leiden tot een onevenredige beperking van het gebruik van de gronden.

28.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.2.2 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen van een daartoe deskundige commissie.

28.4 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
28.4.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de in artikel 28.1 bedoelde bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen.

28.4.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd, indien door het geheel of gedeeltelijk slopen dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de beeldbepalende cultuurhistorische waarden van het bouwwerk en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

28.4.3

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.4.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag daarover een advies heeft ingewonnen van een daartoe deskundige commissie.

28.4.4

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 28.4.1 is niet vereist voor:

  • a. slopen, dat behoort tot het normale onderhoud en beheer;
  • b. slopen, dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met een krachtens de Monumentenwet 1988 verleende vergunning;
  • c. slopen, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering was of kon worden uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.
28.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie', mits:

  • a. op basis van nader onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige cultuurhistorische waarden (meer) aanwezig zijn met dien verstande dat het overleggen van een onderzoek niet nodig is indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de cultuurhistorische waarde in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
  • b. advies is ingewonnen bij een deskundige (commissie) op het gebied van cultuurhistorie omtrent de vraag of door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de cultuurhistorische waarden.