direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Wandersweg 15-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan relevant Europees beleid.

Op het gebied van het Rijksbeleid kan o.a worden gedacht aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Op provinciaal niveau kan onder andere worden gedacht aan het Streekplan / structuurvisie Gelderland.

Op gemeentelijk niveau zijn onder andere de volgende beleidsstukken van belang: visie buitengebied en het landschapsontwikkelingsplan.

Voor alle relevante beleidskaders verwijzen wij naar de toelichting van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Het verzoek is passend in het algeheel ruimtelijk beleid.

In Winterswijk is geen specifiek beleid voor het wijzigen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming. Uitgangspunt van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk was het bestemmen conform feitelijk gebruik. Hierbij aansluitend kan voor dit perceel gesteld worden dat een woonbestemming het beste past bij de feitelijke en toekomstige situatie. Er vinden geen andere bedrijfsactiviteiten plaats dan het af en toe parkeren van een vrachtwagen. Wonen is het overheersende ruimtelijke gebruik. Door het dichtmaken van de doorgang ontstaan twee afzonderlijke woningen.

Woonvisie

Op 27 januari 2011 heeft de gemeenteraad de Regionale Woonvisie vastgesteld. Door het vaststellen van de regionale woonvisie heeft de gemeente Winterswijk zich verplicht om niet meer woningbouwplannen te ontwikkelen dan de regionale afspraken toelaten. Er is een planningslijst opgesteld waarop aangegeven is welke woningbouwplannen wel door kunnen gaan.

Voor het splitsen van een woning is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze verleend is, telt de woning volgens het CBS mee als nieuwe woning. Formeel zou de afgesplitste woning dan ook meetellen op de planningslijst. De woning telt mee bij de 50 woningen die in Winterswijk gereserveerd zijn voor hergebruikverzoeken (VAB-beleid). Echter, vaak is het zo dat de wooneenheid al bestond via een inwoningsconstructie en dat de splitsing nu officieel geregeld wordt. Meestal is dit nodig omdat de af te splitsen woning verkocht wordt en de hypotheeknemer (leningverstrekker) een formele procedure eist.

Omdat de wooneenheid in zo'n geval al bestaat, heeft het splitsen naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders geen effect op de woningbehoefte. Het college is dan ook van mening dat woningen die gesplitst worden en die al op basis van inwoning op 1 januari 2010 (start planningsperiode) bestonden, niet meetellen voor de planningslijst.

In het geval van Wandersweg 15-17 bestonden de twee wooneenheden (met tussendeur) al op 1 januari 2010. De nieuwe woning telt daarom niet mee voor de planningslijst en past in de woonvisie.