direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Wandersweg 15-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de huidige situatie is met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur. Wat betreft de ruimtelijke structuur wordt aandacht gegeven aan de volgende elementen: de wegenstructuur (verschillende typen en/of categorieën wegen), groen- en waterstructuur en bebouwingsstructuren. In verband met de overzichtelijkheid is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

Met betrekking tot de functionele structuur worden, voor zover aanwezig en relevant, de volgende elementen opgenomen: wonen (aantal woningen, aantal bewoners, type woningen, ouderdom van de woningen) wooncentra, centrumvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, de aanwezigheid van detailhandel en/of horeca en bedrijven. Van alle elementen wordt een omschrijving en beschrijving gegeven. Ook hierbij is het opnemen van toelichtende kaarten wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01_0002.png"

Luchtfoto omgeving Wandersweg 15-17

Het perceel Wandersweg 15-17 ligt in het buitengebied van Winterswijk en behoort tot de buurtschap Meddo. Wandersweg 15-17 is bestemd als bedrijf met de aanduiding "overige bedrijvigheid 36 (een transportbedrijf / goederenvervoer over de weg (exclusief verhuisvervoer))", met een maatvoering van 228 m2 die gebruikt mag worden voor de bedrijvigheid. Op het perceel zijn twee bedrijfswoningen aanwezig, die door middel van een doorgang met elkaar verbonden zijn. De tweede wooneenheid is in 1987 vergund als tweede bedrijfswoning. Deze wooneenheid is gerealiseerd in een voormalig bijgebouw (schoppe). Daarnaast zijn enkele bijgebouwen aanwezig die voorheen gebruikt werden als bedrijfsbebouwing. Naast de enkelbestemming Bedrijf is er een dubbelbestemming Archeologische verwachting 3 en Waarde - Cultuurhistorie aanwezig. Het perceel ligt in de reconstructiewetzone verwevingsgebied en heeft de gebiedsaanduiding Waardevol landschap. In de verschillende hoofstukken van deze toelichting gaan wij in op deze dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen.

De Wandersweg is een doorgaande verharde weg vanuit het centrum van de kern Meddo richting de Masterveldweg. De omgeving bestaat uit agrarisch gebied, met daartussen enkele bospercelen. Er zijn enkele agrarische bedrijven en een burgerwoning in de omgeving aanwezig.

De bedrijfsactiviteiten van het transportbedrijf Eisink Transport worden voornamelijk op locatie uitgevoerd. Het bedrijf heeft momenteel nog één bedrijfswagen die af ten toe op het terrein parkeert. Doordat de bedrijfsactiviteiten ruimtelijk gezien kleinschalig zijn, is een bedrijfsbestemming op het perceel niet noodzakelijk. Er is geen bebouwing meer nodig voor het bedrijf. Eén van de woningen wordt verkocht. Hierdoor is het wenselijk om de bebouwing feitelijk te splitsen waarbij de doorgang dichtgemaakt wordt.

Hieronder vindt u een luchtfoto van het perceel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01_0003.png"