direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Waterparagraaf
Plan: Trias
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-OW01

Hoofdstuk 5 Waterparagraaf

Op grond van het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dient in de toelichting afzonderlijk te worden aangegeven welke de gevolgen voor het plan zijn voor de waterhuishouding.

Het plan betreft een wijziging van de bestemming agrarisch in sport. De aanleg van de twee beoogde natuurgrasvelden en de beoogde bouw van een clubgebouw waarbij verharding met een oppervlakte van 495 m² is beoogd, heeft consequenties van de waterhuishouding in het (uitbreidings)gebied. In overleg met het waterschap Rijn en IJssel is het volgende onderzocht en geconcludeerd.

In de onderstaande tabel worden de verschillende waterthema's nader toegelicht.

Thema   Toetsvraag   Relevant  
HOOFDTHEMA'S  
Veiligheid
 
1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering?
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?  
Nee

Nee  
Riolering en Afvalwaterketen   1. Is er toename van het afvalwater (DWA)?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?  
Ja
Ja, nabij te maken stuwconstructie  
Wateroverlast (oppervlaktewater)
 
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  
Ja
N.v.t.

Nee  
Grondwater-
overlast  
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel?
3. Is in het plangebied sprake van kwel?
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  
Nee

Nee

Nee
Nee  
Oppervlakte-
waterkwaliteit
 
1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied?  
Ja
Nee
Nee  
Grondwater-kwaliteit   1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?   Nee  
Volksgezondheid
 
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  
Nee

Nee  
Verdroging   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?   Nee  
Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?  
Nee
Nee  
Inrichting en beheer   1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  
Nee

Nee  
AANDACHTSTHEMA'S  
Recreatie   1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?   Nee  
Cultuurhistorie   1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?   Nee  

Riolering en afvalwaterketen

Het vuilwater van het clubhuis van de honk- en softbalvereniging Hickory wordt door middel van een eigen pompunit aangesloten op de bestaande pompput P322 van Sportpark Trias die loost op het gemeentelijk drukrioleringssysteem. De persleiding van het waterschap ligt tussen de bestaande waterberging langs de Bataafseweg en het fietspad. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen invloed op de Ringleiding Winterswijk Oost.

Wateroverlast

De twee nieuwe sportvelden worden voorzien van een drainagesysteem. Bij een dergelijk systeem waarbij door de regulerende werking geen piekafvoeren voorkomen, is berging niet strikt noodzakelijk. In lijn met de uitgangspunten in het waterhuishoudkundig plan voor fase 1 is in overleg met het waterschap Rijn & IJssel besloten een berging van 7 mm te realiseren voor de sportvelden. De drainageafvoer van het zuidelijke veld (voetbal - 0,85 ha) en het dakwater van het clubgebouw (380 m2), waarbij is uitgegaan van een berging van 40 mm, lozen op de te verlengen sloot aan de zuidzijde van het park. De benodigde berging van 80 m3 wordt in deze sloot gerealiseerd door plaatsing van een stuwconstructie (peilstijging maximaal 0,3 m) nabij het lozingspunt in de bestaande berging aan de Bataafseweg. De beschikbare berging is dan 98 m3. Van de omliggende tegelpaden wordt het water afgevoerd op de naastliggende grasvelden en is derhalve niet in de berekening meegenomen.

Het drainagewater van het noordelijke veld (honkbal - 1,25 ha) wordt afgevoerd naar de bestaande retentie aan de Bataafseweg. De benodigde berging voor dit veld is 87 m3 en kan worden gevonden in de bestaande berging. De daardoor optredende peilstijging bedraagt 3 cm t.o.v. huidige berging. Op tekening met nummer 1101-60 is situatie weergegeven Bijlage 4.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Dakwater van het clubhuis en drainagewater van de sportvelden wordt geloosd op oppervlaktewater. Beide waterstromen zijn geen risico voor de waterkwaliteit.

Conclusie

Op grond van vorenstaande zijn er, als gevolg van de beoogde uitbreiding van het sportterrein, geen belemmeringen te verwachten voor de waterhuishouding.